632 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

سیاست حفظ حریم خصوصی ما در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۲۱ بهروزرسانی شده است. از آنجاییکه علوم شناختی بیشتر یک چشمانداز است تا یک رشته علمی خاص، ارزیابی یافتههای حاضر در یک زمینه خاص تقریبا غیرممکن است. بشر در بهشت عدن زندگی نمیکند که طبیعت تمام خواستههایش را برآورده کند. حمایت از بنگاههای تولیدی، تأمین نقدینگی، تأمین سرمایهدرگردش، برخورد جدّی با کسانی که واحدهای تولیدیِ آماده را راکد گذاشتهاند، همهی اینها کارهای لازمی است. به من آنجور که حالا گزارش دادند، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ما طرحِ روی زمین داریم -همه هم دولتی است- اگر چنانچه ما بتوانیم دهدرصد اینها را بدهیم به بخش خصوصی، شما ببینید چه اتّفاقی میافتد؛ ۴۰ هزار میلیارد تومان ناگهان وارد کار میشود، این خیلی مهم است. به عبارت دیگر اگر چنین حقیقت واحد و محور مشترکى در بیان سیستمهاى سیاسى حاکم بر جوامع مختلف وجود نداشته باشد اطلاق واژه سیاستبر آنچه که در جوامع مختلف جریان دارد از نوع کاربرد مشترک لفظى بر معانى متعدد و گوناگون آن خواهد بود; در صورتى که بدون شک واژه سیاستبه صورت مشترک معنوى و با مفهوم و معنى واحد بر سیاستهاى جوامع مختلف اطلاق مىشود و سخن ما این است که در گام نخست این مفهوم واحد و مشترک را لازم است توضیح دهیم.

برنامه راهبردی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در 31 برنامه تدوین شده است و قعالیت های همه اساتید و گروه ها در راستای انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی، کارآفرینی و رسالت اجتماعی در آن تبلور یافته است و به صورت مداوم درصد فعالیت ها و میزان دستیابی به اهداف و پیشرفت آن بررسی و ارزیابی می شود. بنابراین موضوع علم سیاست مانند هر علم دیگر یک پدیده عینى و یک حقیقتخارجى است که همه اندیشمندان علم سیاستبا هر عقیده و طرز فکرى که دارند، هر ارزش و مکتبى که پذیرفتهاند و هر دین و آیینى که در فکر و عمل به تعلیمات، آداب و دستورات آن ملتزم هستند بر محور آن سخن مىگویند و در تعریف و تحقیق خود آشکارا یا به طور ارتکازى، آن پدیده عینى و حقیقتخارجى را مورد توجه قرار مىدهند. سپس فرضیههای پژوهش، مدل آزمون فرضیهها، تعریف عملیاتی متغیرها، روش پژوهش و تجریه و تحلیل آماری و درنهایت، نتایج و پیشنهادهای پژوهش مطرح میشوند. به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از وزارت علوم، پیمان صالحی در نشست هماندیشی رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که با حضور محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت به صورت حضوری و مجازی برگزار شد گفت: در سال جاری همه اتفاقات به ضرر پژوهش بوده و در بسیاری از دانشگاهها در حوزه گرنت، جوایز مقالات، تعمیرات و تجهیزات حتی یک ریال هم متأسفانه هزینه نشده است.

وزارت کشاورزی است -منتها فقط کار وزارت کشاورزی نیست- تمرکز بر روستا است. این موضوع باید در اختیار شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد که با تصمیمات کارشناسی اقدام به مدیریت ترافیک بینالملل کنند. ما باید به خودکفایی برسیم؛ در موادّ حیاتی باید به خودکفایی برسیم. یکی از کارهایی که پیشنهاد کردهاند، به ما گفتهاند و میگویند زمینه آماده است، عبارت است از سپردن برخی از طرحها به بخش خصوصی. ایشان از نظر من جزو وزرای خوشسابقهای است در کار و واقعاً میتوانند این کار را بکنند؛ منتها آن چیزی که ما از ایشان و از مجموعه توقّع داریم، این است که در تولید محصولات حیاتی باید خودکفایی بهوجود بیاید؛ یعنی خودکفایی را به حرف و گپ این و آن نگاه نکنید که آقا گندم، بیرون ارزانتر است، و مانند اینها. ما اینهمه خرما داریم -این خرمای مضافتی، این خرماهای گوناگون جنوب کشور؛ چه در استان فارس، چه در خوزستان، چه در بلوچستان- آنوقت حالا برای ما خرما آوردهاند؛ منتها در بستهبندی.

یک وقتی زمان ریاست جمهوری ما، یک نفری از یک کشور عربی -اسم نمیآورم- آمده بود، سوغاتی برای من یک جعبهی خیلی قشنگ، خرما آورده بود. من آنوقت همان هدیه را بردم در دولت، گفتم این خرما را مقایسه کنید با خرماهای ما! من در ایرانشهر یک گوجه فرنگی دیدم به قدر یک گرمک! من در ارومیه دیدم سیب روی زمین ریخته بود! برخی از این محصولات یا خدمات همچنان برند Xiaomi خواهند داشت، در حالیکه برخی دیگر ممکن است از برند خودشان استفاده کنند. بخش کشاورزی هم مهم است. 5-1- رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها. یعنی از همین طرحهایی که الان روی زمین هست -یعنی از همین ۴۰۰ هزار میلیارد تومان- اگر دهدرصد داده بشود به بخش خصوصی، یک اتّفاق مهمّی در کشور میافتد. کاربرد سیاست اجتماعی در موارد ذیل نمود آشکاری دارد: 1) سیاستهای اعمال شده از طرف دولت برای بهزیستی و حمایت اجتماعی؛ 2) روشهایی که با بهکارگیری آنها بهزیستی در جامعه گسترش مییابد؛ 3) و مطالعات آکادمیک یا دانشگاهی در مورد این مقوله (سیاست اجتماعی). بو میگوید که این مفهوم، در اصل، تلاشی بود برایِ پاسخ دادن به این معما که چگونه میتوان در دنیایی که قواعدِ خردمندانه و روشنییافتهٔ لیبرال در آن جاری نیست، به اهدافِ معقول و روشنییافتهٔ لیبرال دست یافت.

دیدگاهتان را بنویسید