چرا سیاست جدید چین علیه رمز ارزها اتفاقی مثبت برای حوزه دیفای است؟

به گزارشت روز شنبه ایرنا، روابط خارجی جمهوری خلق چین راه تعامل این کشور با کشورها و مناطق خارجی و بیان نقاط ضعف و قدرت سیاسی و اقتصادی پکن را دنبال می کند و سیاست خارجی و تفکر استراتژیک چین به عنوان یک قدرت بزرگ و ابرقدرت نوظهور بر جهان نیز بسیار تأثیرگذار است. مذاهب ” دائو ” و بودایی و مذاهب خارجی در این دوران بسیار رایج بود .” کتاب تانگ جدید ” که مردی با نام ” وو یان شیو ” نوشته است ، برای حفظ تاریخ سلسله تانگ سهم عظیمی بسیار گرانقدر است . رهبران چین آسیا-اقیانوسیه را به عنوان یک “خانواده بزرگ” توصیف می کنند و ادعا می کنند که “منطقه بدون چین نمی تواند پیشرفت کند” و “چین نمی تواند جدا از منطقه توسعه یابد”، رهبران چین آسیا-اقیانوسیه را به عنوان یک کل یکپارچه از طریق تجارت با چین به تصویر می کشند. فال بین جهت این شکاف را تحلیل می کرد و نتیجه می گرفت و این نتیجه را روی استخوان ها و لاک لاک پشتان حکاکی می کرد . شکاف باقیمانده ” جائو ” نامیده می شد . امپراتور برای جلوگیری از تجاوز اقلیتهای شمالی ، دستور داد تا دیوارهای ساخته شده توسط کشورهای ” چین ” ، ” جائو ” و ” یان ” مرمت و به دیوارهای بزرگ که از صحرای غربی شروع می شود و تا شرق در کنار دریا ادامه می یافت ، متصل شود .

آنان در یکدیگر ادغام شده و سرانجام 7 کشور نسبتا بزرگ یعنی کشور ” چین ” ، ” چی ” ، ” چو ” ، ” وی ” ، ” یان ” ، ” هان ” و ” جائو ” ظهور کردند . 47)کوائچی، هاندا.”روابط سیاسی ایران و چین در دوره ساسانی”، بررسیهای تاریخی، شماره مخصوص، سال ششم 1350، ص 160؛و تشکری.عباس.ایران به روایت چین باستان، ص 64 . ایران به روایت چین باستان، ص 107 . پس از اجرای سیاستهای اصلاحات و درهای باز به این طرف، توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی چین به دستآوردههای چشمگیری نائل آمدهاست. او به اصلاح مدیریت کشور ، توسعه امور کشاورزی و مهار رودخانه ها پرداخته و سیستم مالیات را بهبود بخشید . پس از پایان انقلاب فرهنگی چین در اکتبر سال ۱۹۷۶، چین به دوره نوین توسعه تاریخی وارد شد. رژیم چین پس از انقلاب مردمی از پادشاهی به جمهوری بازساخته شد. به تبع آن مبارزه قدرت (انقلاب فرهنگی چین) در سالهای ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۶ در حزب کمونیست چین شروع شد. در چنین شرایطی و باتوجهبه اهمیت این دو کشور در اقتصاد و مناسبات بینالمللی طبیعی است که پکن و واشنگتن در سیاست خارجی هر کشوری حائز اهمیت باشند، حالا چه برسد کشوری مثل ایران که از شرایط ویژهای هم در نظام بینالملل دارد به طوری که ازیکطرف تحت سختترین تحریمهای آمریکا است و از آن طرف به چین بهعنوان یک شریک مهم برای شکستن فشار این تحریمها حساب میکند.

در تابستان سال گذشته مانورهای نظامی متقابل آمریکا و چین در دریای چین جنوبی نشان داد که نبرد تجاری طرفین میتواند با تشدید اختلافات راهبردی به تقابلهای نظامی نیز تسری یابد. بسیاری شهرستان های چین در دو هزار سال قبل را سلسله ” چین ” نامگذاری می کرد . بعد از آن در داخل لاک لاک پشت و یا پشت استخوان با کارد حفره هایی ایجاد می شود . به کتیبه های نگاشته شده روی استخوان ها و لاک های لاک پشتان گفته می شود . اصلاحات مالیای که در این کشور در سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۹ هجری شمسی) انجام شد، که بعدتر تحت عنوان «خوردن از آشپزخانههای مجزا» شناخته شد، منجر به شکلگیری یک نظام پیمانکاری مالیاتی مؤثر شد که نرخهای بازگشت سود بالایی را برای دولتهای محلی به همراه داشت. همچنین برنامههای هنری را در نظر گرفتهایم که برای سالمندان اجراء کنیم. لذا در خصوص وجود سلسله ” شیا ” در تاریخ چین هنوز نیز در محافل علمی و دانشگاهی انتلاف نظر داردند . از سال ۱۹۸۰ به بعد، چین علیرغم تلاش برای نفوذ در جهان، کمکم محدودیتهای خود را درک کرد و با در نظر گرفتن آن محدودیتها، حالت واقعیتر به خود گرفته و به دور از شعارهای دوران مائو، به تبادل سیاست با دیگر کشورهای جهان پرداخت.

ماینرها: برای استخراجگران پیامد تازهای در پی ندارد؛ چرا که بسیاری از آنها از مدتها پیش خاک چین را به مقصد کشورهای دیگر ترک کردهاند. مقالهی پیش رو درصدد است تا به تشریح و تبیین فرآیند استحالهی اندیشهی کمونیستی در چین بپردازد و با اصالتبخشی به نگاه ایدئولوژیکی، به این سؤال پاسخ دهد که با توجه به تیپولوژی قائلین به گفتمان اسلام سیاسی لیبرال در ایران، رهبران جریان ریویزیونیستِ داخلی از چه مکانیزمی جهت پیادهسازی سیاست دنگیزاسیون به منظور تجدید ساخت فرهنگی- سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی، استفاده خواهند کرد؟ 53)کوائچی، هاندا.”روابط سیاسی ایران و چین در دوره ساسانی”، ص 168 . دولت چین از تمامی نیروهای خود بهره برده تا بهنوعی، به کلیت بازار تبدیل شود. فرمول «تبديل دشمن به مخالف، و مخالف به ناراضي، و ناراضي به بي اعتنا (خنثي – بي طرف)» از اوست که اينک در سراسر جهان به کار بسته مي شود و دولت ها به جاي مجازات سخت، مخالفان خود را طبق اين فرمول، آرام و خنثي مي کنند بدون اين که انعکاسي داشته باشد و در افراد توليد مقاومت کند. در روز پانزدهم ژوئیه ی همان سال وانگ جینگ وِی ( عضو حزب ملی) با شعار ” مرگ هزاران نفر بِه از فرار یک نفر بدون مجازات” اقدام به قتل عام تعداد زیادی از افراد وابسته به حزب کمونیست و خیل عظیمی از انقلابیون نمود که در تاریخ ” کودتای پانزدهم ژوئیه” خوانده میشود.

دیدگاهتان را بنویسید