وظایف و سیاست ها

«هنرمند با سیاست کاری ندارد. ما در مواردی همچون بیاساس بودن آشکار درخواست و یا به صورت آشکار از حد فراتر بودن آن و یا لزوم افشای اطلاعات درباره سومشخصها حق داریم از انجام درخواستها خودداری کرده و یا با بخشی از درخواستها که استثنایی اعمال شده باشد موافقت و یا در غیر این صورت طبق قوانین قابل اجرا حق چنین کاری را داریم. رییس پارک علم و فناوری البرز ضمن اشاره به حوزههایی که پارک در آنها فعالیت میکند گفت: ما با هم فکری برخی از بزرگان، افراد صاحب نام و تجربه صنعت استان البرز، سه حوزه پسماند، صنایع غذایی و خودرو را به عنوان حوزههای منتخب و اولویت دار فعالیت انتخاب کردیم. عباسی ضمن اشاره به صندوق پژوهش و فناوری استان البرز اضافه کرد: یکی از بهترین اتفاقات اخیر برای ما، تاسیس صندوق پژوهش و فناوری استان بود که با نیروهای خوب به عنوان یکی از ارکان زیست بوم فناوری شکل و در دل پارک قرار گرفت . ولی از سال 1305 تا 1312 حکومت دیکتاتوری برقرار بود.

رئیس جمهوری منتخب کره جنوبی که پیشتر در سمت دادستان کل این کشور فعالیت داشته روز پنجشنبه ۱۰ مارس و ساعاتی پس از پیروزی در انتخابات از قصد خود برای استحکام هر چه بیشتر روابط سئول و واشنگتن صحبت کرد و گفت که با ایجاد «ارتشی قدرتمند» به شدت با تحریکات کره شمالی مقابله خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران، کشورها و ملتهای همسایه را خویشاوند خود میداند و مهمترین و اصلیترین اولویت سیاست خارجی خود را ارتقاء روابط با کشورهای همسایه خود دانسته و خواهان عزت و اعتلای آنهاست. نظریات رئالیستی در اینجا کمتر به کار میآیند، چرا که تمایل دارند دولت ها را به عنوان بازیگرانی کم و بیش منطقی نشان دهند که منافع خود را با خونسردی محاسبه میکنند و به دنبال فرصتهایی برای بهبود موقعیت نسبی خود هستند. نتایج پژوهش نشان داد ارتباطات سیاسی شرکتها با مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی رابطة مثبت معناداری دارد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که سیاست خارجی ج.ا.ایران با فعال کردن نقش هماهنگی (هماهنگ کردن سایر نهادها و وزارت خانهها)، فرصت سازی (تعامل سازنده با کشورهای منطقه و جهان) و بسترسازی در دو حوزه داخلی و خارجی (جذب سرمایهگذاری خارجی، ارتقای صادرات، تسهیل در مبادلات تجاری و مالی، تسهیل در مبادلات بانکی با استفاده از پیمانهای پولی) و بهطورکلی فعالسازی دیپلماسی اقتصاد مقاومتی، میتواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارد.

یکی دیگر از برنامههای دولت در سفرهای استانی، فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه تعطیل است که ستادی به همین منظور تشکیل شده و به طور جدی پیگیر رفع مشکلات این واحدها است. این تحریمها با هدف جلوگیری از دسترسی روسیه به محصولات با فناوری پیشرفته انجام شده است. ما کنترلهای دسترسی خاصی برای دادههای ذخیرهشده ابری داریم و به منظور مبارزه با هرگونه دسترسی و استفاده غیرمجاز، مرتباً رویههای گردآوری، ذخیرهسازی و پردازش اطلاعات خود نظیر اقدامات امنیتی فیزیکی را بازبینی میکنیم. اکنون آشکار است که پوتین در چندین بعد اشتباه محاسباتی کرده است: او درباره دشمنی غرب با روسیه اغراق کرد، اراده اوکراین برای پایداری را به شدت دست کم گرفت، در توانایی ارتش خود برای به دست آوردن یک پیروزی سریع و بی هزینه دچار مبالغه شد، و نحوه واکنش غرب را اشتباه خواند. به گزارش اکوایران، جنگ در اوکراین، با واکنش گسترده در سطح جهان همراه شده است. بهعبارتی در طی مراحلی در رآکتور این گرما پس از مهار شدن انرژی آزاد شده واکنش هستهای تولید و پس از خنکسازی کافی با آهنگ مناسبی به خارج منتقل میشود. وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت : آمریکا نمی تواند به بهانه فشار افکار عمومی کشورش، هر روز حرف جدید و متفاوتی را از طریق هماهنگ کننده به ما منتقل کند.

بهرهگیری از روابط برای افزایش توان ملی. معمول مطلوبیت و هدف اول توسعه سیاسی، دستیابی به آرم آنهای فردی همچون آزادی و حقوق مدنی است، درحالیکه مطلوبیت و هدف اول سیاست، دستیابی به اهداف ملی همچون منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی که همگی عناصر تشکیلدهنده هدف عالی سیاست مدرن یعنی قدرت ملی است، هست. این امکان یعنی نیل به آرمانهای توسعه سیاسی، در نظام سیاسی سلطنت مشروطه، بیشتر فراهم میشود زیرا مجلس برآمده از جامعه مدنی، واسطه بین شاه و جامعه است و فرض این نوع سیستم سیاسی، بر اساس آموزههای جان لاک انگلیسی، این است که خواستهها و اهداف جامعه که درواقع اولویت آن حقوق و آزادیهای فردی است، فراهم میآید. این فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه همان طور که زنان در ایران در حوزههای اقتصادی و اجتماعی فعالیت کمتری دارند، حضور زنان در عرصه سیاست نیز نسبت به حضور مردان کمتر است، عنوان کرد: این مشکل در سراسر جهان مطرح است که بانوان کمتر از آقایان در عرصههای سیاسی مشارکت دارند ولی در ایران این موضوع به صورت گستردهتری دیده میشود. اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته، خصوصاً سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید