نقشه چین برای خاورمیانه چیست؟

ایران اسلامی و گرامی نقش خود را دارد و معطوف به دولتها هم نیست. اینگونه که مؤسسات خصوصی در بازار آزاد به فعالیت مشغول خواهند شد، و دولت هم نقش هدایت و نظارت را از طریق وضع سیاستهای کلان اقتصادی به عهده خواهد داشت. اين كشور هم جنگنده مي سازد و هم بالگرد توليد مي كند و هم در حال ساخت هواپيماهاي مسافربري است. در حالی که آمریکا میکوشد از طریق طرح شراکت «ترنس-پاسیفیک» اقدام به قاعدهگذاری برای تجارت آزاد فراتر از معیارهای سازمان جهانی تجارت کند، چین میخواهد از طریق راه ابریشم نو مازاد محصولات تجاری خود را به کشورهای در حال توسعهای که نیازمند کمک این کشور هستند، صادر کند. دولت چین می تواند بدون ایجاد مزیت ویژه برای دولت ها، تجارت و ایجاد تعرفه را آزاد کند. از این میان نرخ رشد تجارت چین و آمریکا بیشترین بود و به ۶۹.۶ درصد رسید. در قطعنامههای حاصل از این اجلاس حاضران بر سر رشد مصرف در کشورهای ثروتمند و از سوی دیگر رشد سریع جمعیت در کشورهای فقیر که در هر دو حالت به لحاظ جهانی و محلی فشار مضاعفی بر منابع و محیط زیست طبیعی وارد میشود به توافق رسیدند.

اگر این است چرا چینیهای کم عقل میخواهند ارزش پول ملیشان را کم کنند ولی ما عقلا میخواهیم ارزش ریال همان باشد که بود حتی اگر فشار بازار در مسیر دیگری است؟ «کووید طولانی» چیست و آیا ابتلای عمدی به کرونا ایده خوبی است؟ علاوه بر این، جمعیت قاره اروپا بسیار سریعتر از سایر نقاط جهان به جز ژاپن در حال پیر شدن است. میزان تقاضا برای غذا و انرژی بیش از پیشبینیها در حال افزایش است.تفاوتهای مذهبی نیز یکی از عوامل موثر بر رشد جمعیت است. سرشماری ۲۰۲۰ چین کمترین رشد جمعیت در دهه های گذشته را نشان می دهد. در بیشتر موارد آشوبهای مرزی قبل از آنکه برای کشور چین نتیجهبخش باشد، هزینه در بر داشت. در همین حال، به نظر میرسد آمریکاییها مصمم هستند که از دخالت سیاسی-نظامی بیشتر در غرب آسیا اجتناب کنند. هواداران اصلاحات در پکن باید بتوانند به همکاران بدبین خود نشان دهند که چین از سیاستهای تازهی دنگ بیشتر سود میبرد تا از بازگشت به الگو و مرام شوروی… متعاقب این سفرها، روابط ادامه مییابد و تعاملات دو کشور گستردهتر میشود؛ تا در مارس 1979 به افتتاح رسمی سفارتخانهی آمریکا در پکن میانجامد.

توسعه روابط دولت چین در عمق راهبردی آمریکا را میتوان پاسخی به مداخلهجوییهای واشنگتن در خاور دور و بهویژه حوزه پیرامونی چین قلمداد کرد. انقلابیون دو کشور از دور، روند تحولات اجتماعی یکدیگر را تحتنظر داشتند، بهویژه انقلابیون چین پس از آگاهی از انقلاب مشروطه از آن الهام گرفتند. پایهی روابط پایدار چین ـ ایالاتمتحده گذاشته شده است (اشاره به مناسبات سال 1972 میلادی)؛ اینک ما باید برای تقویت آن بکوشیم. در نهایت تفکر جدید در باب تنظیم جمعیت این شد که به جای یکی دانستن سیاستهای جمعیتی با تنظیم خانواده، رشد جمعیت را باید با از بین بردن برخی مشکلات ریشهای نظیر بهبود دسترسی زنان به تحصیلات، مراقبت بهداشتی و تصمیمگیریهای سیاسی و اقتصادی در وضعیت پایدار و باثبات نگه داشت. سرمایهگذاری مستقیم خارجی در چین نیز در سال گذشته تحت تأثیر مدیریت قدرتمند بحران کرونا در چین رشد کرد و رکوردی تاریخی به ثبت رساند. در کشور چین نیز پس از پذیرش و اعمال «سیاست درهای باز» مناطق اقتصادِ آزاد در کنگرهی ملی حزب کمونیست تصویب شد. این گسترش روابط بین دو کشور و توسعهی اقتصادی چین در ادبیات سیاستمداران غربی همان اجرای «سیاست درهای باز» است؛ اما «سیاست درهای باز» به چه معنی است و با هدایت و خواست رهبران چین مبتنی بر چه چهارچوبی اجرا شده است؟

مبتنی بر این سیاست، قرار است که درهای اقتصادِ کشورِ مورد نظر به روی بازارِ کالاهایی که در کشورهای توسعهیافته تولید میشود، باز شود؛ و این کشور تبدیل به محلی جهت پذیرش کالاهای تولیدشده در کشورهای تولیدکننده و مبدع گردد؛ آن هم نه با قرار دادن تعرفههای سنگین گمرکی برای واردکنندهی خارجی، بلکه با اجرای تعرفههای گمرکی پایین، تا مبادله و انتقال کالا به سهولت و آسانترین روش انجام شود. این ارقام جمعیتی نتیجه بکارگیری سیاست «یک خانواده، یک فرزند» است؛ با متوسط جمعیت هر خانوار که هم اکنون 3.1 است که نسبت به یک دهه قبل که 3.44 بوده است، نشانگر کاهش است. در اجلاس قاهره شاهد تغییر رویکردها نسبت به موضوع جمعیت جهان به لحاظ انسانی و عادلانه بودیم. پس از اصلاحات در دهه ۷۰ اوضاع به شكل قابل توجهي تغيير كرد و اين كشور توانست به دومين اقتصاد جهان تبديل شود. همانطور که عنوان شد، نیکسون عامل فتحالفتوحی بود که توانست غول کمونیسم را در شرق عالم در یک روند ملایم و برنامهریزیشده از اقدامات دیپلماتیک به زمین بزند؛ و این موفقیت را نیز در چین با تغییر اصول انقلابش رقم زد و ادامهی پیوند بین آمریکا و چین را در پیوند اقتصادی بین دو کشور تعریف نمود.

دیدگاهتان را بنویسید