نظام سیاسی چین :: پایگاه تخصصی حقوق بین الملل

بهداشت باروری نیز در کاربرد وسیع و جهانیاش به سلسله رفتارهایی اشاره دارد که هدف اصلیشان ایمنسازی روابط جنسی است. پس بهداشت باروری باروری، قبل و بعد از آن را نیز شامل میشود. در این گزارش قید شده است که چین خدمات مراقبت از کودکان با منافع عمومی را افزایش می دهد تا بار فرزندآوری و تربیت کودکان کاهش یابد. از منظر بلندمدت، ما همچنین مایل به تقویت تبادلات در حوزه تجربیات کشورداری و اداره امور مملکت با افغانستان و علاوه بر آن ایجاد مناسبات متقابل و گسترش تعاملات با این کشور هستیم. بنابراین مالتوس با راهحلهای اجتماعیای نظیر کمک به فقرا و برنامههای گسترش خانه سازی و تأمین مسکن به ویژه برای طبقات کم درآمد، مخالف بود؛ زیرا معتقد بود که راهبردهای مزبور جوانان را به ازدواج ترغیب و فقرا را وادار به زادخواهی هرچه بیشتر میکند. ایجاد جوی هراسناک برای بشر، عامل مهمی است که او را به فکر راهحلهای بازدارنده بیندازد. جمعیت چین به یک میلیارد و ۴۱۱ میلیون نفر رسیده است، اما نرخ رشد جمعیت نشان از کندی بازتولید نیروی کار دارد.

بررسیهای مورخان نشان میدهد پیشینه روابط تمدنی ایران و چین به بیش از دوهزارو ٦٠٠ سال میرسد و تعامل این دو کشور باستانی از عهد ساسانیان تداوم داشته و در دوره احداث جاده ابریشم، این روابط به اوج خود رسیده و هرچند در برههای ارتباطات کمتر شده اما پس از ظهور اسلام این مناسبات باریشه، مجددا توسعه پیدا کرده است. در حالیکه بررسی تاریخی نشان میدهد بین مشارکت زنان و کنترل جمعیت رابطهای دو سویه برقرار است. اما به نظر میرسد که در حال حاضر تلقی جامعهی از کارشناسی این است که اصولاً کنترل جمعیت یک ارزش مطلق است و تحت هیچ شرایطی نباید از افزایش جمعیت یا محدود ساختن سیاستهای «تنظیم خانواده» سخن گفت؟ بهعبارتدیگر میخواهند با این اقدامات در رفتار دولت ایران تغییر به وجود بیاورند. چین بهخوبی میداند که برای پیشی جستن از آمریکا و تأمین منافع خودش باید سیاست متوازنی داشته باشد به طوری که با همه کشورهای منطقه غرب آسیا از ایران و عربستان گرفته تا ترکیه و اسرائیل رابطه خوبی داشته باشد، بنابراین طبیعی است که موضع این کشور در بحرانهایی که یک سمت آن ایران است موضعی متوازن باشد. دولت اوباما عقب نشینی خود از خاورمیانه را با این توجیه اجرایی کرد که ایالات متحده نیازمند چرخش نگاه و اقدامات به سمت آسیا است.

بنابراین سؤال این است که چگونه میتوان این نیازهای راهبردی را با چرخش راهبردی، دستکم ظاهری، در سخنان شی جین پینگ، سازگار کرد؟ از این میان ظرف چهار پایه ” سی مو وو ” سال 1939 میلادی از خرابه های شهر ” این ” از خاک بیرون آورده شده است . این ارتش از چهار بخش؛ نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوایی و یک نیروی استراتژیک اتمی تشکیل میشود. این کشور در سال ۲۰۱۳ به خانواده ها اجازه داد در صورت تک فرزند بودن یکی از والدین، صاحب فرزند دوم شوند و در سال ۲۰۱۶ به همه زوج های متاهل اجازه داد که دو فرزند داشته باشند و به سیاست تک فرزندی خاتمه داد. اعداد بزرگ اقتصادی درباره چین در حالی کنار هم قرار میگیرد که این کشور بهتازگی تمایل یافته در مسائل منطقه خاورمیانه و بهویژه مسائل نظامی حضور پررنگی داشته باشد. با این پیشبینی که دهه 80 دههی زناشویی و باروری این جوانان خواهد بود، دولتمردان به طور به جدی سیاستهای کنترل جمعیت روی آوردهاند.

صرافی هیوبی همچنین چین را از فهرست کشور/ مناطق دسترسپذیر روی اپل استور حذف کرده است. کمیته مرکزی حزب کمونیست چین تاکید کرده است، سیاست سه فرزندی به بهبود ساختار جمعیتی کشور، حفظ مزایای منابع انسانی و پاسخ فعال به پیری جمعیت کمک می کند. دولت چین همچنین اعلام کرده ساکنین این کمپها به صورت داوطلبانه “مهارت و حرفه” میآموزنند. در هر زمانی که کارشناسیهای عمیق و علمی به یک نتیجه قاطع در این باره رسیدند میتوان مطابق آن و در آن زمان سیاستهای کنترل یا توسعه جمعیت را دنبال کرد. طی دهه 60 تا اوایل دهه 70 جمعیت ایران سیر صعودی به صورت جهشی را طی کرد. در سالهای اخیر بحث کنترل جمعیت از طریق «تنظیم خانواده»، اهمیت ویژهای یافته است از سال 1355 تا 1375 جمعیت ایران به دوبرابر افزایش یافت. در بیانیهای که پس از این نشست منتشر شد، آمده است: سیاست جدید “با هدف بهبود ساختار جمعیتی چین، مقابله موثر با مشکل سالخوردگی جمعیت و حفظ مزیت منابع انسانی کشور” انجام شده است. از نظر جمعیتشناسان 20 سال گذشته دوره انفجار جمعیت جوان در کشور است. مشکلات فراروی کشور در بخش آموزش، بهداشت و مسکن که خود جزو موانع مهم توسعه به حساب میآیند، واقعیاتی هستند که در هر برههای از زمان نمیتوان از کنارشان به راحتی گذشت.

دیدگاهتان را بنویسید