نخستین جشنواره علوم انسانی «عمار» برگزیدگان خود را شناخت+اسامی

همهی مسئولین و مطّلعین و آگاهان و آحاد مردم شاید معتقدند که امروز یکی از مسائل اصلی کشور مسئلهی اقتصاد کشور است. امروز حقایق در مورد نیّات پلید دولت ایالات متّحدهی آمریکا علیه اسلام و مسلمین و جمهوری اسلامی آشکار شده. باید مراقبت بکنید که فاصلهی طبقاتی پیش نیاید؛ فقرا پامال نشوند؛ اینها جزو مسائل اساسی در برنامهریزیهای کلان اقتصادی ما است که بعد به اقتصاد مقاومتی اشاره خواهم کرد؛ همین مسئلهی عدالت و تأمین حدّاقلها در سیاستهای اقتصاد مقاومتی دیده شده. در زمینهی اشتغال و در زمینهی تولید داخلی و تولید ملّی، فعّالیّتها باید افزایش پیدا کند؛ باید مضاعف بشود، عقبماندگیها باید جبران بشود. البتّه اگر بخواهیم اقتصاد داخلی رونق پیدا کند باید صادراتِ خوب داشته باشیم، وارداتِ بهمورد داشته باشیم، ارتباطات اقتصادی داشته باشیم؛ در این تردیدی نیست. باید روزبهروز این قدرت دفاعی افزایش پیدا کند، و البتّه میکند؛ به کوری چشمشان، روزبهروز هم افزایش پیدا خواهد کرد. یکی قدرت دفاعی است؛ همین مسئلهی موشکها و این حرفهایی که سروصدا میکنند. 1- تولیدکنندگان فناوری، فناوری درگیر در فرآیند انتقال را خلق میکنند.

در مرحله اول، ابتدا با درنظرگرفتن ماهیت صنعت ازدیاد برداشت نفت بررسی شده که کدامیک از انواع یادگیری در آن کاربرد دارد. مجموع اطلاعات جمعاوری شده یک سیستم برای پاسخگوی به سئوالات، دانش سیستم گفته میشود و این مرحله نهایی فرایند است. مقام رهبری با اختیار خود ناشی از بند ۱۱ اصل ۱۱۰ هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را تاسیس نمودند که نوعی ضمانت اجرای تقنینی برای مصوباتی محسوب میشوند که مغایر با سیاست های کلی نظام هستند و از این رو شورای نگهبان بدین جهت که با بند های ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مغایرت است، مصوبه مغایر را به مجلس شورای اسلامی عودت میدهد. IT HOUSE با اتکا به تجارب گذشته خود و توانمندی نیروهای متخصص داخلی و همینطور حمایت گسترده شبکهای از شرکای بینالمللی، توانمند تر از گذشته، آمادگی دارد سبد کاملی از خدمات و محصولات مورد نیاز سازمانهای فناوری اطلاعات را در حوزهی استانداردها و چارچوبهای مدیریت فناوری اطلاعات مورد ارائه قرار دهد. ۱. بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأتها در حوزه ستادی، سازمانهای وابسته و واحدهای استانی و آثار این فعالیتها در سالمسازی محیط واحدهای تابعه و ارسال آن برای بالاترین مقام دستگاه و هیأت عالی نظارت در فاصله های شش ماهه و یک ساله.

آیت الله خامنهای، رئیس جمهور وقت، در بهمن همان سال از یوگسلاوی و رومانی و آیت اله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس در تیر ماه از پایتختهای کشورهای اروپای شرقی دیدار کردند(FBIS/NES, 26 January1989,62;FBIS/NES, 27 January 1989: 65). یوگسلاوی و رومانی از شرکای اصلی ایران در میان کشورهای اروپای شرقی بودند. یکی همان علم است که شما در جریانش هستید؛ واقعاً میدان مبارزه است، مایهی قدرت کشور است. نباید باشد. آن ستون مورد اعتماد در اقتصاد کشور بایستی مربوط به درون کشور و داخل کشور باشد، باید اقتصاد ما درونزا باشد؛ یعنی همان اقتصاد مقاومتی، که سیاستهایش اعلام شده و باید دنبال بشود. معنای اقتصاد مقاومتی، محصور شدن و زندانی شدن در داخل کشور نیست؛ نیایند بگویند که «ما میخواهیم با دنیا ارتباط داشته باشیم»! جزو سیاستهای اقتصاد مقاومتی و خصوصیّات اقتصاد مقاومتی، درونزایی است؛ درونزایی یعنی تولید ثروت بهوسیلهی فعّالیّت درونی کشور انجام بگیرد؛ چشم به بیرون نباشد، نگاهمان به بیرون نباشد.

قدرت اقتصادی هم با وابستگی به این و آن حاصل نمیشود. در قالب این 5 گونه سیاستی، سیاستهای کلیدی فرارسی فناورانه جهت پاسخ به پنجرههای فرصت فناوری، پنجرههای فرصت سیاستی- نهادی و پنجرههای فرصت تقاضا و شرایط موردنیاز آن ارائه شده است. ۱۶. بررسی و تجزیه و تحلیل در زمینه بازتاب رویدادهای ایران در رسانه های مهم خارجی و انعکاس ارائه گزارش به مراجع ذی ربط. در دههی 80، انبارهای داده شروع به پیشرفت در راستای ادغام این ذخایر متمایز کردند. یک کپی از Zuse Z3 که در موزه داچس در مونیخ نگه داری میشود. خب، در اقتصاد مقاومتی ارتباط با دنیا وجود دارد؛ منتها گفته میشود که اعتماد بایستی به مردم باشد؛ اقتصاد درونزا و برونگرا. یک نقطهی مثبت دیگر تلاشهایی بود که در جهت زنده کردن و به کار بستن شعار سال -یعنی تولید ملّی و اشتغال در ذیل عنوان اقتصاد مقاومتی- انجام گرفت. خب، رئیس جمهور محترم گفتند، مسئولین دیگر هم کموبیش اظهار کردهاند، گفتهاند، منتها باید عمل کرد: وَ لا مِمَّن عَلی غَیرِ عَمَلٍ یَتَّکِل؛ اینجور نباشد که به زبان بگوییم، در عمل کُند حرکت بکنیم. دیپلماسی باید ارتباط ملتهای منطقه را بیشتر و اشتراکات آنها را در حوزه اقتصاد، فرهنگ، علم و فناوری تقویت نماید.

دیدگاهتان را بنویسید