مقاله : تبیین تربیت اخلاقی در نظریه کانت

طبق نظر زوج درمانگر زمانی که مادر و پدر با یکدیگر برخورد مناسبی داشته باشند یعنی صمیمیت ، احترام و همدلی بین زوجین وجود داشته باشد کودکان و نوجوانان نیز روابط بهتری را تربه خواهند کرد . 1-«نظریه ی سقراطی افلاطون و ارسطو» که بر مبنای ان ، فضیلت در حد وسط بین افراط و تفریط در ارضای تمایلات نفسانی و در چهار مورد یعنی حکمت ، شجاعت، عفت ، و عدالت واقع شده است . البته حوزهی فعالیت این افراد گستردهتر از بخشهای یاد شده است و نهادهایی نظیر آموزش و پرورش، دانشگاهها، فدراسیونهای ورزشی مختص به معلولین و مراکز توانبخشی و بهزیستی را نیز در بر میگیرد.

ضمن آن که دانش آموختگان این گرایش امکان توانایی مدیریت شرکتهای بازاریابی ورزشی را نیز دارا خواهند بود. به امیرالمؤمنین (ع) نسبت داده شده است که فرمودند: فرزندان خود را به اخلاقى متناسب با روزگارشان مؤدب سازید: فرزندان خود را به اخلاق خودتان تربیت نکنید زیرا آنان براى زمانى غیر از زمان شما آفریده شدهاند. به امیرالمؤمنین (ع) نسبت داده شده است كه فرمودند: فرزندان خود را به اخلاقى متناسب با روزگارشان مؤدب سازید: فرزندان خود را به اخلاق خودتان تربیت نكنید زیرا آنان براى زمانى غیر از زمان شما آفریده شدهاند.در پایان تأكید مى كنیم كه فرزند موهبتى است كه به امانت در اختیار والدین قرار گرفته است.

از امام صادق(ع) روایت شده است: فرزند پسر هفت سال بازى مى كند و هفت سال قرآن مىآموزد و هفت سال حلال و حرام را یاد مى گیرد.یكى از اهداف تعلیم و تربیت فرزند در خانه و مدرسه، آماده سازى او براى زندگى در اجتماع و تعقیب اهداف جامعه الهى است. از این روایت اهمیت مراحل رشد را نیز مى توان دریافت؛ زیرا بدون توجه به قابلیتهاى فرزند در دورههاى مختلف زندگى، تربیت صحیح ممکن نمى شود. ممکن است بیشتر از تعارف، انتقاد کنید. در این صورت، این تصویر و مفهوم درباره وجدان تا حد زیادی چیزی بیش از موضوعات مربوط به قضاوت اخلاقی را شامل میشود.

21. دسپلین معقول خانواده گی وقتی بالای نوجوانان موثر تمام میشود. عنایت به این اصول سبب میشود که برنامهریزان درسی، استعدادهای فطری را شناسایی کرده و برای شکوفایی آنها برنامهریزی کنند و از شیوههایی که موجب سرکوب این ظرفیتها میشود، اجتناب ورزند. در تربیت فرزند پسر، هیچوقت زمان قانون گذاری برای پسر خود از خشونت استفاده نکنید. قانون سوم: کجا باید برای کودکان خود مرز بگذارید؟ تمام اطفال اعم از حقیقی و فرزند خوانده برای اینکه احساس امنیت و آسایش خاطر کنند باید هم از طرف پدر و هم از طرف مادر پیوسته مورد عشق و محبت قرار گیرند و احساس کنند به آنها متعلق می باشد فرزند خوانده باید در محیط جدید احساس امنیت و تعلق نماید زیرا گاه به خوبی می داند که والدین حقیقی او را رها کرده و از او دست کشیده اند بدین جهت ممکن است متوحش باشد که مبادا پدر و مادر خوانده نیز روزی او را رها کرده و از خود جدا نمایند.

بر این اساس تدوین روشهای دقیق آموزش اخلاقیات و ارزشهای فوق نیز ممکن نیست. در این بخش از نامه امام على به فرزندشان بر انتقال عقیده صحیح و ادب آموزى و نیز بر پاکى ضمیر انسان در دوره کودکى و جوانى تأکید شده است؛ یعنى همان دورانى که بیشترین تأثیر را از خانواده مى پذیرد. در ادامه همین نامه فرمودند: و چون به کار تو همچون پدرى مهربان عنایت داشتم و بر ادب آموختنت همت گماشتم چنان دیدم که این عنایت در هنگام جوانى ات به کار رود و در بهار زندگانى که نیتى پاک و نهادى نیالوده دارى، و این که نخست تو را کتاب خدا بیاموزم و تأویل آن را به تو تعلیم دهم، و شریعت اسلام و احکام آن را از حلال و حرام بر تو آشکار سازم.

امام سجاد (ع) در رسالة الحقوق فرمودند: حق فرزند تو اینست كه بدانى او از توست و هرگونه كه باشد چه نیك و چه بد، در دنیاى گذرا به تو منسوب است و تو در آن چه به او سرپرستى دارى مسئول هستى، در ادب نیكو و راهنمایى به سوى پروردگار و یارى او بر طاعت خداوند در باره تو و خودش. غفلت از این اصل خیر فرزند را محقق نمى كند و او را به نافرمانى و سرگشتگى مبتلا مى سازد.

تربیت فرزند به معناى فراهم آوردن مقدمات لازم براى به فعلیت رسیدن قواى او در راه تقرّب به خداوند است. این تحقیق به اعتبار موضوع تجربی و دینی و به اعتبار ماهیت و روش توصیفی، کتابخانهای است و چون به قصد رسیدن به وضعیت بهتر انجام شده توسعهای و موردی است. و تا مفهوم این دو روشن نشود ، ماهیت تربیت اخلاقی روشن نخواهد شد.کانت بر خلاف پیشینیان خود «تکلیف» را معیار اخلاقی میداند و غایت اخلاق را کمال ادمی مفهوم تکلیف یا مفهوم ازادی پیوندی تنگاتنگ دارد. روز های ملی و بین المللی ایکه در کشور ما بر گزار میگردد.

ولى تفصیل عقیده حق را باید در قرآن و سنت جستجو كرد و رفتار صحیح را نیز از قرآن و سنت آموخت. ولى تفصیل عقیده حق را باید در قرآن و سنت جستجو کرد و رفتار صحیح را نیز از قرآن و سنت آموخت. آموزش قرآن به معناى آموزش همه عقایدى است كه دلالت فرزند به سوى خدا را محقق مى كند و پرورش نیكو به معناى ادب آموزى و ایجاد رفتار صحیح سعادت بخش است. در این روایت یک اصل مهم تربیتى بیان شده است: توانایىها و استعدادهاى متربى باید در جریان تربیت مورد توجه باشد، والدین در مسیر تربیت فکرى و عملى فرزند خود نباید از این اصل غفلت کنند.

در این روایت یك اصل مهم تربیتى بیان شده است: توانایىها و استعدادهاى متربى باید در جریان تربیت مورد توجه باشد، والدین در مسیر تربیت فكرى و عملى فرزند خود نباید از این اصل غفلت كنند. امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص) روایت کردهاند: خداوند کسى را که به خیر فرزندش یارى مىدهد بیامرزد. امام صادق(ع) از پیامبر اكرم(ص) روایت كردهاند: خداوند كسى را كه به خیر فرزندش یارى مىدهد بیامرزد.

از امام صادق (ع) نقل شده است: فرزندت را بگو تا هفت سالگى بازى كند و هفت سال او را ادب آموز و در هفت سال سوم او را ملازم و همراه خود دار. از امام صادق (ع) نقل شده است: فرزندت را بگو تا هفت سالگى بازى کند و هفت سال او را ادب آموز و در هفت سال سوم او را ملازم و همراه خود دار. اگر پدر و مادر در این زمان عقاید صحیح را به او بیاموزند، قلب نیالوده او آن را مى پذیرد و عادات لازم و متناسب با عقاید صحیح را مى یابد.

دیدگاهتان را بنویسید