مرکز پژوهشها – شاخصهای ارزیابی علم و فناوری

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره به برخی از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، خاطر نشان کرد: برخی از محصولات فناورانه وجود دارد که مشتریان زیادی ندارند، ولی یکی از نیازهای کشور است که نمونه آن پانسمان بیماران EB است. مفهوم سیاست از جنجالىترین و پیچیدهترین مفاهیم کلیدى در علوم انسانى است که اندیشمندان علوم سیاسى در مورد آن اجماع نظر ندارند مهمترین دلیل آن، وجود ابهام در محتوا و مؤلفهها و پیشفرضهاى آن است، زیرا علم سیاست از زیر مجموعههاى علوم انسانى است که همواره با پیش فرضهاى خاصى قرین است و لذا هرگونه بحث از اصول و مبانى علم سیاست مسبوق به نظریه و اعتقادات است، از اینرو تفکیک دانش سیاست از ارزشها و باورها غیر ممکن مىنماید. فرض کنیم در یکی از دفاتر خبرگزاری در منطقه ای، با بهره گیری از فناوری اطلاعات روش نوینی را در عرصه خبر ارائه می دهند، بدین معنی که در دفتر چندین سیستم رایانه وجود دارد که با بهره گیری از شبکه داخلی با هم در ارتباط اند و هر یک به منظور تایپ ، ویرایش و ارسا ل خبر مجهز به نرم افزارهایی اند. همچنین از منظر ما یک راهبرد یک و نیم ساله تا پایان سال ۱۴۰۱ بود تا برای چشم انداز اولیه دولت با قاطعیت بیشتری صحبت کنیم.

ما به شما چند توضیه می کنیم تا انتخاب رشته معقولانه تری داشته باشید تا بتوانید آینده ای که دوست دارید را با تحصیل در آن رشته بسازید. خاندوزی ادامه داد: همچنین مناقشات نظری از این پس خود را نشان میدهند زیرا در مسیر رشد و توسعه کشور دیدگاههای متفاوت خودنمایی خواهند کرد. او به دولتهای اروپایی به خاطر متوقف نکردن این انتقادات و اجازه دادن به دانشجویان ایرانی جهت راهپیمایی علیه رژیم اعتراض می کرد. 17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضائی. در ابتدای شروع قرن بیست و یکم، از گسترش دامنه اقتصاد در علوم اجتماعی دیگر به عنوان امپریالیسم اقتصاد تعبیر شدهاست. ١٠. توسعه، ایجاد، احداث و تکمیل و تجهیز کتابخانههای عمومی و مراکز فرهنگی و هنری و سینمایی و اداره آنها براساس ضوابط تعیین شده و نیز توسعه و تقویت انجمنها و مؤسسات غیردولتی به منظور اداره و بهرهبرداری مراکز یاد شده و گسترش تولید و عرضه و آموزش فعالیتهای فرهنگی و هنری در مراکز یاد شده. لاهوتی ادامه داد: اگر دولت این سیاست را در پیش بگیرد، باید بداند که تنها نتیجه سرکوب نرخ ارز و ارزپاشی، افزایش واردات، دامن زدن به قاچاق، سرکوب تولید داخلی و کاهش صادرات است.

نکته قابل توجه آنکه دولت برای کمک به افزایش صادرات، باید موانع تولید را نیز بردارد تا از نقطه شروع تجارت، تحریمهای داخلی بر صادرات تحمیل نشود. تا زمانیکه به حداقلی از چشمانداز قابل پیشبینی از فعالیتهای اقتصادی برسیم باید در مسیر رشد، نقشآفرینی ویژهای داشته باشیم.باید تلاش میشد تا دولت در ماه اول استقرار خود هر سیاست دیگری را در اختیار ثبات اقتصادی کلان قرار میداد. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: سه دستگاه در سطح اقتصاد کلان شامل بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی نقش آفرینی میکند.بر آنیم که سند پیوند دهنده بین این سه دستگاه نقشه راه رشد غیرتورمی و فقر زدایی باشد. وی افزود: امید است با روشن شدن فضای سیاستهای دولت و بودجه ۱۴۰۱ از یک سو و مسئله گرهگشاییهای خارجی کشور از سوی دیگر، تا سال ۱۴۰۱ شرایط برای عبور اقتصاد ایران از دوران پرنوسان و مبهم و سپس اوج گرفتن آن فراهم شود. در این راستا، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تجربه ۳ دهه گذشته نشان داده که معمولاً دولتها با گشایش ارزی، افزایش درآمدها و باز شدن درها به سیاست ارزپاشی و سرکوب نرخ ارز روی میآورند.

در یکی دو دهه اخیر برخی از اقتصاددانان برای تأکید بیشتر بر پایدار نگاه داشتن محیط زیست شاخه اقتصاد محیط زیست تأسیس کردهاند و نیز مطالعاتی را در زمینه اقتصاد بومشناختی (به انگلیسی: Ecological economics)صورت دادهاند. توماس کارلایل تاریخدان انگلیسی اصطلاح «دانش کسلکننده» را به عنوان صفتی طعنهآمیز برای اقتصاد کلاسیک وضع کرد، که در این زمینه بیشتر به تحلیل بدبینانه مالتوس ارتباط پیدا میکرد. ابزار جمعآوری دادههای تحقیق مصاحبه است و بهمنظور تحلیل دادهها، از روش تئوری زمینهای استفاده شد. از این رو، این دوفصلنامه در صورت بروز سؤ رفتار اخلاقی (در حوزۀ پژوهش و تحقیق) از جانب نویسنده و یا حتا داوران و اعضای هیات تحریریه و همچنین اعضای دفتر دوفصلنامه، بر طبق راهنمای اصول اخلاقی و فلوچارت های اقدامات عملی کمیتة بین المللی اخلاق نشر (COPE) و همچنین آیین نامه ها و دستور العمل های داخلی خود، سیاست های لازم را اتخاذ و بر مبنای قوانین عمل خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید