مدیریت تغییر برای اجرای فناوری اطلاعات

همانطور که پیشتر اشاره شد، به منظور انتقال فناوری به شکلی صحیح، لازم است تا مفهوم و فرآیند آن، بهطور کامل و مستمر درک و اعمال گردد. داشتن درک صحیحی از محل قرارگیری این اقدامات طی فرآیند انتقال فناوری، به شرکتکنندگان در تعیین اینکه چه کارهایی میبایست توسط چه کسانی انجام گیرد، کمک شایانی مینماید. خب، خوشبختانه انسان میبیند کارهای خوبی انجام دادهاند. خب، اما فشار میآورند؛ فشار اقتصادی از راه تحریمها. دنبال کرد. اما میتوان علوم انسانی را تنها بر اساس موضوع آن تعریف کرد و علوم انسانی را علومی دانست که انسان و حالات و رفتار او را مطالعه میکند و در آن روش تجربی را شرط نکنیم. رهبر انقلاب اسلامی دلیل پیشرفتهای علمی و صنعتی آمریکا در ۱۵۰ سال گذشته را، بهکارگیری اقتصاد مقاومتی دانستند و خاطرنشان کردند: البته آمریکاییها این اندیشه را در جهت مادیگری و پول بهکار گرفتند اما همین تجربهی پذیرفتهشدهی جهانی را میتوان با جهتگیری متعالیتری بهکار گرفت. واکنش افراطی نسبت به انقلاب اسلامی نمایانگر این تصورات متناقض است. اگرچنانچه بسیج وارد اقتصاد بشود، اقتصاد میشود مردمسالار؛ همین که آقایان اینجا الان اظهار کردند و کاملاً درست است.

به صرف اینکه ما گفتیم فلان کار بشود، طرف مقابل هم گفت چشم، که کار تحقّق پیدا نمیکند. بارها گفتهایم که باید خودمان را از این مکیدن نفت و وابسته بودن به نفت بتدریج جدا کنیم و این را باید بتدریج کم کنیم. ما که در سیاستها اعلام کردیم که کشور باید به رشد هشت درصد برسد، بعضی گفتند نمیشود! بعد متخصّصین و کارشناسها آمدند گفتند اگر ما ظرفیّتها را ملاحظه کنیم، رشد بیش از هشت درصد هم ممکن است در کشور اتّفاق بیفتد! نه رشدِ به معنای اینکه ما نفت بیشتر بفروشیم -البتّه این مفید است لکن این آن چیزی نیست که مورد نظر ما است- یعنی رشد تولید داخلی کشور، استحکام اقتصادی داخل کشور؛ یعنی همان اقتصاد مقاومتی که ما بارها تأکید کردهایم و تکرار کردهایم. بنده چهار پنج سال یا شش سال قبل از این در سخنرانی اوّل سال گفتم که امروز نگاه دشمنان ملّت ایران به مسئلهی اقتصاد است؛ سعی دارند به اقتصاد کشور فشار بیاورند؛ اقتصاد کشور را آنچنان زیر فشار قرار بدهند که مردم دچار مشکل بشوند. البتّه اینجور نیست که مسئلهی ما فقط مسئلهی اقتصاد باشد؛ همه میدانند، بنده روی مسئلهی فرهنگ خیلی حسّاسیّت دارم، روی مسئلهی علم خیلی حسّاسیّت دارم لکن وقتیکه در زمانهای محدود اولویّتها را نگاه میکنیم، مسئلهی اقتصاد کشور در اولویّت اوّل قرار میگیرد؛ چون دشمن به این متوجّه است؛ امروز هم همان کارها را دارند میکنند؛ این را همه توجّه کنند.

خود همینها بیش از همه -در داخل کمتر، در خارج بیشتر- روی نقاط ضعف تکیه میکنند. ما را به جنگ نظامی متوجّه میکنند تا از این جنگ غفلت کنیم؛ جنگ واقعی جنگ فرهنگی است. اینهمه تلویزیونهای گوناگون و شبکههای مختلف اینترنتی مشغول کارند برای اینکه دل و ذهن جوان ما را از دین و مقدّسات و عفّت و حیا و مانند اینها دور کنند؛ دارند جدّی تلاش میکنند، پولها خرج میکنند برای این کار! گزینهی نظامی روی میز است و مانند اینها. اتّفاقاً اینها همان کسانی هستند که خودشان به دشمن گِرا دادند که ایران را تحریم کنند؛ گرای تحریم را اینها دادند. ازلحاظ علمی خودتان را قوی کنید، ازلحاظ فنّاوری خودتان را قوی کنید، ازلحاظ تولید داخلی قوی کنید، ازلحاظ نفوذ در بازارهای خارجی قوی کنید، ازلحاظ کشف ظرفیّتهای فراوانی که در این کشور هست و هنوز استفاده نشده است، قوی کنید و این ظرفیّتها را به کار بگیرید.

از این رو، این دوفصلنامه در صورت بروز سؤ رفتار اخلاقی (در حوزۀ پژوهش و تحقیق) از جانب نویسنده و یا حتا داوران و اعضای هیات تحریریه و همچنین اعضای دفتر دوفصلنامه، بر طبق راهنمای اصول اخلاقی و فلوچارت های اقدامات عملی کمیتة بین المللی اخلاق نشر (COPE) و همچنین آیین نامه ها و دستور العمل های داخلی خود، سیاست های لازم را اتخاذ و بر مبنای قوانین عمل خواهد کرد. هنگامی که از چنین رهیافت هایی پیروی می شود معمولا ابتکار های عملی آموزشی به عنوان جنبه مهمی از مدیریت تغییر در نظر گرفته نمیشوند (Humphrey , 1989 ) . هستند. این کتاب منبع علمی خوبی برای آموزش مباحث تازه علمی و عملی در زمینه فناوری اطلاعات است و که بر اساس سرفصلهای دانشگاهی تنظیم شده است. فناوری اطلاعات می تواند در همان آغاز با تسهیل فرایند آموزش باعث ارتقاء سواد سلامت جامعه شده و در ادامه باعث کاهش نرخ ابتلا به بیماری های مختلف درجامعه گردد. علاوه بر آن بستر لازم برای تقسیم کار صحیح در این حوزهها، با محوریت دولت فراهم میشود. مخابرهی داده دارای سه بخش است: مخابره، انتشار و دریافت که به طور وسیع میتواند به عنوان «پخش» که طی آن اطلاعات به طور یک طرفه و سرازیری مخابره شوند یا به عنوان «ارتباطات مخابراتی» با کانالهای دو طرفهی سربالایی و سرازیری در نظر گرفته شود.

دیدگاهتان را بنویسید