متافیزیک پایه و اساس فلسفه است

این تعریف مبتنی بر این اصل است که میان فعالیت علمی و تفکر درباره اینکه فعالیت علمی چگونه باید انجام شود، تمایزی وجود دارد و این تمایز لازم است که مطمح نظر قرار بگیرید.این نظر در باب فلسفه علم بعضی از جنبههای نظریات دوم و سوم را به هم میآمیزد و پیوند میزند. اصل قانون حجاب اسلامى، از ضروريات فقه، بلكه از ضروريات دين مبين اسلام است و هيچ مسلمانى نمى تواند در آن ترديد كند زيرا هم قرآن مجيد به آن تصريح كرده است و هم روايات بسيارى بر وجوب آن گواهى مى دهند.

لباس افراد جامعه و مخصوصاً لباس زنان، نمى تواند به هر شكل و اندازه اى باشد و بايد حد و ضابطه اى داشته باشد. هان اى پیامبر! به همسرانت، ودخترانت و زنان مؤمنین، بگو تا جلباب خود پیش بکشند، بدین وسیله بهتر معلوم مىشود که زن مسلمانند، در نتیجه اذیت نمىبینند، و خدا همواره آمرزنده رحیم است. به طور کلی تمام نظامهای سیاسی و اجتماعی که در طول تاریخ در جهان به وجود آمده اند یا می آیند، از فلسفه متاثر هستند. این دو نمونه روشن نشان دهنده آن است که اسلام با حضور زن در اجتماع مخالف نیست، اما شرط آن این است که حجاب اسلامی را به طور کامل رعایت کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر یادآور شد: عفاف و حجاب ریشه در مبانی دینی ما دارد و مطمئناً رعایت این اصول به نفع جامعه است. البتّه شايد احساس رضايت آني و زود گذر پديد آورد، ولي كمتر كسي است كه بر خورداري از اين حالت و رفتار را ارزش تلقي كند و شخص برخوردار از اين روحيه را ارزشمند بداند. افزون بر اين، تأمين هر خواستهاي هميشه با احساس رضايت همراه نيست. وی می خواهد دریابد که ما انسان ها در مسائل اساسی که با آن ها روبروییم، چگونه می اندیشیم، شناخت ما مبتنی بر چه چیزی است و برای نیل به احکام و داوریهای صحیح، چه ملاک ها و موازینی را باید برگزینیم.

وقتی خداوند دستوری را وضع میکند برای محدودیت نیست بلکه خیر و سعادت انسان در رعایت این حد و حدودها است که تأثیرات بسیار زیادی در جامعه دارد پس فلسفه اصلی رعایت عفاف و حجاب این است که انسان به سعادت میرسد. اگر عقل بر این بخش نفس نظارت کند آنچه به دست میآید فضیلت است. مثلاً می­گوید که خدای متعال هست آنگاه باید بگوید که چگونه می­توان بر اساس این دیدگاه در جهان تصرف کرد، اگرگفته شد که عالم تعینات اسماء و صفات است و یا عالم مخلوق است، بر پایة آن باید بتوان گفت که این موضوع خاص، چه تغییراتی دارد و معادله تغییر این موضوع متناسب با آن تفسیر چیست.

البته در ادامه ی بحث نشان داده خواهد شد که این تفکیک موجه نیست. در تفسير مجمع البيان چنين مى خوانيم: «زنان مدينه اطراف روسرى هاى خود را به پشت سر مى انداختند و سينه و گردن و گوش هاى آنان آشكار مى شد. ابن عبّاس در تفسير اين جمله مى گويد: «تغطّى شعرها و صدرها و ترائبها و سوالفه»(7) «زن، مو و سينه و دور گردن و زير گلوى خود را بپوشاند». نزدیک ترین افراد به هم می باشند و در مواجهه با مشکلات زندگی به یکدیگر پناه می آورند و رازهای زندگی شان را به یکدیگر بازگو می کنند و نیاز به همدردی را از طرف مقابل احساس می کنند.

فلسفه آن علمی است که درباره کلی ترین مسایل هستی که مربوط به هیچ موضوع خاصی نیست و به همه موضوعات هم مربوط است بحث می کند و همه هستی را به عنوان یک موضوع در نظر گرفته و درباره آن بحث می کند. بههمین دلیل به زن سفارش شده است که خود را در معرض نمایش قرار ندهد. البته چنان که اشاره شد، تمامی انسان ها بی آنکه نیاز به آموختن دانش فلسفه داشته باشند، چنین گزاره هایی را به طور نا خود آگاه به کار می گیرند.

همچنين همان طور كه مفسران بزرگ، مانند شيخ طوسى و طبرسى فرموده اند، در گذشته، دو نوع روسرى براى زنان معمول بود روسرى هاى كوچك كه آنها را «خِمار» يا «مقنعه» مى ناميدند و معمولاً در خانه از آنها استفاده مى كردند و روسرى هاى بزرگ كه مخصوص بيرون خانه بودند. بيترديد اگر زنان اين مفهوم را به طور كامل درك كنند، به پوشيده داشتن و مخفي ساختن پيكر خويش بيشتر گرايش نشان ميدهند(9) .پي خواهند برد كه راه احساس ارزشمندي در دسترس و مقبول بودن لحظه به لحظه نيست.

در اين آيه، از روسرى سخن به ميان آمده است و بايد پرسيد: آيا روسرى جز آن چه بر سر مى افكنند و موها را مى پوشانند، معنايى دارد؟ همینگونه است نسبت میان انسان و خندان. مخالفان حجاب سعی کرده اند جریانات ظالمانه ای را به عنوان علت پیدا شدن حجاب ذکر کنند، و در این جهت میان حجاب اسلامی و غیراسلامی فرق نمی گذارند؛ چنین وانمود می کنند که حجاب اسلامی نیز از همین جریانات ظالمانه سرچشمه می گیرد…

فیالمثل میان نقیض حیوان و سیاه، که خود عموم و خصوص من وجهاند، یعنی لاحیوان و لاسیاه، نیز عموم و خصوص من وجه برقرار است. مؤثرترين عامل در رشد شخصيت انسان بر آوردن معقول نيازهاي رواني است كه حيوانات اين نوع نيازها را ندارند. پوشش زن مسلمان در قرآن كريم و احاديث اسلامي به عنوان وظيفهاي حتمي و داراي فلسفهي معقول و ارزنده معرفي شده است. در اینصورت می توان ادعا کرد که تمامی این مفاهیم کاربردی، تعینات مفهوم فلسفی ما هستند چرا که آن حد معقول اولیه که این تعینات، ظهور و تناسبات آن هستند، فلسفه پایه ماست.

اگر موجودی سرش قطع شود هم خود فاسد است و هم فاسد کردنی تلقی می شود . اگر چه در بيان به زنان گفته ميشود كه پوشيده بيرون آييد؛ ولي واقعيت آن است كه به مرد گفته ميشود، بهره برداري جنسي در همه جا ممنوع. این رویدادها که از گوشه و کنار تاریخ گرد آوری شده، حاکی از آن است که هر نوع بحث و بررسی در معارف ممنوع بوده، و اگر باب مناظره و گفتوگو باز بود، فرهیختگان و فرزانگان که در مکتب اهل بیت تربیت یافته بودند، به روشنی ثابت میکردند که اعتقاد به قضا و قدر، هیچ منافاتی با حرّیت و آزادی انسان ندارد.

لذا هر چادری که دور انداخته می شود ،افق جدیدی را که بر استعمارگر ممنوع بوده ،در برابر او می گشاید .پس از دیدن هر چهرۀ بی حجابی ،امیدهای استعمار ده برابر می شود . اکنون برای آشکار شدن این که من یک دانشمند متافیزیک نیستم و درجه ای در این خصوص ندارم بلکه این عناوین همواره برای من بدلیل اینکه بخش های عمده ای از زندگی را پوشش می دهند جذاب بوده اند. ثانیا آرای فیلسوفان آلمانی تباری چون کارنپ و ویتگنشتاین به فیلسوفان تجربه گرای انگلیسی نزدیک تر بود تا فیلسوفان آلمانی یا قاره ای. استعمارگران براي تخدير جوانان، در بند كشيدن آنان و گسترش اهداف ظالمانه خويش از بيحجابي و برهنگي به عنوان ابزاري قوي سود ميجويند.چنان که غربی ها برای تصرف کشور اسلامی آندلس یا اسپانیای فعلی که چند قرن به جهان اسلام تعلق داشت و هم چنین استعمار گران فرانسه برای تصرف الجزایر مسلمان از شیوۀ رواج بد حجابی وبی حجابی تحت عنوان آزادی استفاده کردند .نسل ها الجزایر تحت سلطۀ استعماری فرانسه بود.

خانوادههای ما باید سعی کنند سبک زندگی اسلامی و سیره اهل بیت را در زندگی خود جاری و ساری کنند. جامعهای که قرآن در او حاکم است، جامعه عاطفه است و سرش این است که نیمی از جامعه را معلمان عاطفه به عهده دارند و آنها مادران هستند و ما چه بخواهیم، چه نخواهیم، چه بدانیم و چه ندانیم اصول خانواده درس رافت و رقت میدهد و رافت و رقت در همه مسائل کارساز است. يكى از غرايز خدادادى در ساختمان وجودى انسان، غريزه جنسى است كه نيرومندترين و ريشه دارترين غريزه آدمى است و در صورت كنترل آن، مى تواند علاوه بر تداوم و استمرار نسل بشر، امنيت روانى انسان ها را فراهم كند.

بدون شك، نبودن حريم بين زن و مرد و آزادى معاشرت هاى تعريف نشده و بى بندوبار (با آرايش هاى گوناگون)، هيجان ها و التهاب هاى جنسى را فزونى مى بخشد و تقاضاى برهنگى و سكس را به صورت يك عطش روحى و يك خواست سيرى ناپذير، درمى آورد. وی دریافت که همه مردم اطرافش، زندگی خود را در نیل به هدفهای گوناگون مانند لذت و ثروت صرف می کنند؛ بدون آن که از خود بپرسند که آیا این امور مهم و قابل اعتماد هست یا خیر.

متافیزیک چیزی است که قبل از علوم روی می دهد. در معارف الهی خانواده مهمترين جايگاه پرورش انسان است. غريزه جنسي يكي از علل مهم ازدواج و به وجود آمدن خانواده است؛ امّا براي پايدارياش كافي نيست. پس حجاب احساس ارزشمندي است؛ كه موقعيتي بلند مرتبه براي زنان پديد ميآورد و مردان را در محدوديت فرو ميبرد. بسیاری از آثار بدحجابی در ضمن بیان فواید حجاب آمده است. خلاصه اگر خواسته اید به چالش های مجازی وارد شوید و از سَبـــیل سردرآورده اید تعجب نکنید، چرا که وبلاگ قبلی به آدرس فعلی فوروارد شده است.

؛ و اگر میترسید که ( به هنگام ازدواج با دختران یتیم ) عدالت را رعایت نکنید( از ازدواج با آنان چشم پوشی کنید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج کنید دو یا سه یا چهار همسر و اگر میترسید عدالت را( در باره همسران متعدد ) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید و یا از زنانی که مالک آنهایید، استفاده کنید. البته حجابی که اسلام برای زنان تعیین فرموده به معنای در خانه ماندن و نداشتن فعالیت اجتماعی نیست، بلکه زنان با رعایت کامل حجاب می توانند در اجتماع و هرجا که ضرورت داشته باشد، حضور داشته باشند. کارشناس معارفی آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها در تشریح اهمیت حجاب و عفاف در سبک زندگی اسلامی، تضمین امنیت اجتماعی بانوان را فلسفه قانون حجاب و عفاف از منظر قرآن کریم عنوان کرد.

دیدگاهتان را بنویسید