فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته و تحول مفهوم حاکمیت در روابط بینالملل

بر اساس ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1399، نشریه پژوهش های اقتصاد صنعتی به عنوان نشریه ای علمی با رتبه ب شناخته شد. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوریهای جدید و یا عالی، یاد می شود بیشترین تاثیر را در حیات بشری داشته اند. از فناوری برای انجام وظایفی گوناگون در زندگی روزمرهمان استفاده میکنیم، به طور خلاصه؛ میتوانیم فناوری را در قالب محصولات، فرایندها، یا سازمانها توصیف نماییم. تعاریف متفاوتی برای علم اقتصاد وجود دارد. وی گفت: اگر بتوانیم روش های تأمین مالی که مردم در آن مشارکت می کنند را فراهم کنیم بودجه دولت سقف حرکت ما نخواهد بود اگر مشارکت مردم را در اداره بنگاههای اقتصادی و نظارت مردم را در نظارت بنگاههای اقتصادی بیاوریم فقط رشد اقتصادی چند درصدی نداریم بلکه شکل متفاوتی خواهد بود. این رشته به عنوان یک زمینه (رشته ) کاربردی از علم اقتصاد محسوب می شود و اساسا ساختار نظری خود را از 4 حوزه سنتی اقتصاد،یعنی تأمین مالی و بیمه، سازمان صنعتی، نیروی کار و تأمین مالی عمومی ترسیم می کند 1( P. , 2001 , ( Handbook in Health Economics .در تعریف دیگری به نظر جامع تر میباشد اقتصاد سلامت این گونه تعریف شده است:” مطالعه وبررسی کمیت، قیمت و ارزش منابع محدودی که برای بهداشت و درمان اختصاص می یابند و نحوه ترکیب این منابع با هم برای تولید خدماتی معین بطوری که به بالاترین درجه بهره دهی و کارایی برسند” .

پزشکان می خواهند فارغ از مسائل مالی برای درمان بیماری تلاش نمایند اما اگر منابع کافی برای موارد درمانی در تمامی افراد وجود نداشته باشد، چه کسانی درمان می شوند . بر این اساس از علاقه مندان دعوت می شود نتایج پژوهش های اصیل خود در تمامی شاخه های علم اقتصاد و حقوق، مرتبط با ساختار، رفتار و عملکر بازار، قوانین رقابتی و تنظیم اقتصادی را جهت بررسی و انتشار به این فصلنامه ارسال کنند. همچنین ممکن است به عنوان یک بخش ضروری از مجموعه روشها و شیوههای تحلیلی مورد استفاده در بهداشت و درمان باشد که معمولا از آن به عنوان پژوهش در خدمات بهداشتی و درمانی یاد میشود. فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی به صورت دسترسی آزاد و داوری ناشناس توسط دانشگاه پیام نور منتشر می شود. در دوران پادشاهی کوروش که ایران راهی میان استبداد و آزادی پیشگرفته بود، ایرانیان، هم خود آزاد بودند و هم توانسته بودند اقوام بسیاری را تحت فرمان خود درآورند. به این ترتیب، در دوره بحران گروگانگیری و تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران که از حمایت کشورهای اروپایی نیز برخوردار بود علیرضا نوبری، رئیس بانک مرکزی ایران، از کشورهای اروپایی تقاضا کرد به ایران فشار وارد نکنند و آن را به دامان شوروی نیندازند.

اقتصاد سلامت رشته جدیدی است ولی بدلیل اهمیت و تاثیر زیاد آن در مدیریت بهینه و در فراهم نمودن ابزار و متدهای لازم برای برنامه ریزی و همچنین برنامه ها و طرح های بهداشتی درمانی آنچنان گسترش یافته که امروزه به یکی از مباحث مهم در محافل آکادمیک و سطوح مدیریتی و اجرایی تبدیل شده است. ولی متاسفانه در کشور ما علی رغم وجود پتانسیل های لازم و اهمیت قابل توجه به کارگیری فنون اقتصادی در مدیریت و برنامه ریزی های بخش سلامت ، کمبود منابع مطالعاتی کاربردی در این زمینه محسوس است . هر کشوری با به کارگیری اقتصاد مدرن در صدد ارائه مراقبت های پزشکی و برنامه های وسیع بیمه سلامت برحسب تقاضای مردم می باشند . ولی به نظر می رسد عبارت کامل تر و خلاصه تر همان اقتصاد سلامت باشد. در این مقاله از مجموعه مقالات طراحی سایت ، تمام سعی ما بر این است تا به طور کامل این رشته را برای شما شرح دهیم. اساساً اقتصاد بهداشت بر تئوری های اقتصادی استوار است ولی مشخصاَ شامل تئوریهای توسعه یافته برای شناخت و درک رفتار بیماران،پزشکان و بیمارستان ها میباشد. توجه و تمرکز اصلی آن بر مطالعه رفتار و عوامل اقتصادی- اشخاص، بنگاهها، دولتها و سایر سازمانها – که مواجه با کمیابی هستند میباشد.

افزایش بسیار شدید هزینه های درمانی در تمام دنیا، اکثر دولتها و سازمان های ذیربط را وادار نموده است تا در مورد این امر به تفکر بپردازند و این خدمات را از دیدگاه اقتصادی مورد تجزیه وتحلیل قرار دهند. 21) این تعریف با تعریف نخست، یعنى تعریف علم سیاستبه علم فرمانروایى دولتها – دو تفاوت اساسى دارد: نخست آنکه بنابراین تعریف ، موضوع سیاست ، جامعه نیست نه جامعه بطور مطلق و نه یک جامعه خاص – بلکه یک پدیده خاص اجتماعى استبه نام «قدرت» و به عبارت دیگر موضوع علم سیاستیک جامعه نیست; بلکه عنصرى از عناصر تشکیل دهنده جوامع خواهد بود به نام قدرت و در این صورت علم سیاست در رده علوم مختلف جامعهشناسى نظیر جامعهشناسى گروههاى ابتدایى یا جامعهشناسى شهرى یا جامعهشناسى خانواده قرار نمىگیرد بلکه در ردیف علوم مختلفى که درباره پدیدههاى گوناگون اجتماعى بحث مىکنند مثل علم اقتصاد، علم حقوق و غیره قرار خواهد گرفت. تشدید فقر و بیکاری نیزبه طیف وسیعی از آسیب های اجتماعی منجر می شود که اعتیاد، طلاق، سقط القایی، روابط خارج از خانواده ، بیماری های آمیزشی و ناباروری را در جامعه افزایش داده وعلاوه بر شاخص های اجتماعی شاخص های باروری سالم را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید