فلسفه ازدواج – ویکیپرسش

تعلیم و تربیت به شیوه کسب فضایل و دفع رذایل میپردازد و سیر و سلوک عرفانی را میتوان در آن جای داد. قطعاً بسیاری از دانشآموزان کشورمان افرادی از خانوادههای ارزشمدار و اخلاقمحور هستند که در مسیر صحیح حرکت میکنند و بسیاری از مدارس نیز بر اساس دغدغه کادر آموزشی بر روی مباحث اخلاقی و تربیتی تاکید دارند، اما متاسفانه وجود برخی هنجارشکنیها در سطح جامعه و بروز برخی رفتارهای متناقض با ارزشهای اسلامی و فرهنگی از سوی کسانی که حداقل ۱۲ سال به عنوان دانشآموز در فضای نظام تعلیم و تربیت حضور داشتهاند اما کمترین کار اثرگذار و ماندگار در حوزه پذیرش و رعایت ارزشها و هنجارها را دریافت نکردهاند قابل کتمان نیست.

در پاسخ میگویم : امپریالیزم انگلستان بمنظور پاسداری از امپراتوری خود (که امروزه با عنوان کامنولث مطرح شده است)، تا پایان سدۀ هیجدهم به مقابله و مواجهۀ سلاطین اروپا با یکدیگر، بر پایه «موازنۀ قوا» می پرداخت، چرا که حاکمیت در آن دوره از تاریخ از آن سلاطین بود و ذهنیت ملل اروپائی تابع پندار فلسفی هابس «چو فرمان یزدان چو فرمان شاه» بود؛ و امپریالیزم انگلستان مصلحت امپراتوری را در تداوم و استمرار«تعادل قوا» بین سلاطین رقیب اروپا احساس میکرد؛ اما سدۀ نوزدهم دیگر دورۀ سیادت و حاکمیت سلاطین رقیب نبود، بل طلیعۀ حاکمیت ملی محسوب میشد، به این معنی که اصل استمرار «موازنۀ قوا» به ارادۀ ملتها مشروط می شد، آنهم مللی تابع دو ایدئولوژی متعارض و محدود در دو اردوگاه متخاصم، که در این حالت پدیدۀ «موازنۀ قوا»ی مطلوب امپریالیزم انگلستان به یک پشتوانۀ، باصطلاح فلسفی نیاز داشت که ناگهان مرحوم کارل مارکس این حلقۀ مفقوده «مانیفست» را پر کرد!

ضربهای که مرگ میخائیلوف به افسر نگهبان و چکونف و خود داستایفسکی وارد کرد به این دلیل نبود که آنها از مرگ مردی دارای فلان و بهمان ویژگیهای شخصیتی ـ هر اندازه هم که این ویژگیها جالب و اصیل و غیرعادی بوده باشد ــ ناگهان بهتزده شده باشند. یکی دیگر از مشکلات این است که نیمی از شغلها به دست بانوان است. اما این تازه آغاز ماجرا است. در کل این کتاب اگر پس از کتابهای بالا خوانده شود، کتابی خوب برای افرادی است که تازه پای به دنیای فلسفه گذاشتهاند و در پی بهترین کتاب های مقدماتی فلسفه هستند.

دستیابی به این شناخت، کار دشواری نیست؛ زیرا هر کسی درباره خویشتن آگاهی­هایی دارد و این کار نیازمند فلسفه و روان­شناسی نیست (همو، 1362الف، ص202). عنوان سخنرانی این بود: ماشین هوشمند؛ دیدگاهی نوآورانه. در عصری که اگر عنوان بحران معنا و معنویت بر آن بنهیم، بیجا نیست، عده­ای معتقدند زندگی ارزش زیستن ندارد و باید گذراند و گذشت. فلسفه جدید در غرب از ابتدای قرن نوزدهم بر مبنای معرفت شناسی و شكاكیت معرفتی با تولد فكری دكارت (1596 تا 1650) نمایان شد.

معمولاً در منطق و فلسفه به حقیقت و چیستیِ هر چیزی ماهیت آن چیز گفته میشود. ؛ و هرگاه از همسران پیامبر(ص) چیزی خواستید از پشت پرده بخواهید. این مفهوم نقشی کلیدی در نمایش برخی از نظریات سرنوشت ساز در مسئلهٔ ذهن و تن بازی کردهاست. هرچند که نمیتوان به قطعیت گفت هر آنچه درست است خوب نیز هست اما به نظر میرسد که به لحاظ ارزشی این دو با هم تساوی دارند.

خوب است یا بد؟ اِمانوئِل جیمز ران یا به اختصار جیم ران در شهر واشنگتن در سال 1903 چشم به جهان گشود. جیم ران در کتاب فلسفه زندگی موفق، با کمک تفکر و خرد باستانی به شرح و تفسیر اصول اساسی موفقیت میپردازد؛ اصولی که به شما کمک میکند پلههای ترقی را یکی پس از دیگری طی کنید. به باور کریچلی نوشتههای بکت آزمونی قطعی برای ارتباط میان فلسفه و ادبیات هستند: تفسیرهای فلسفی از بکت، یا از متن عقب میمانند یا از آن پیشی میگیرند، یعنی یا بسیار کم میگویند یا بسیار زیاد و یا با بسیار گفتن، اندک گویی میکنند.

در حال حاضر، بعضی از مراکز آموزشی و حتی حوزوی مثل حوزهی خواهران دقیقاً همین کار را انجام میدهند. کمال خداوند اقتضا می کند که کار بی هوده و بی هدف انجام ندهد. فیلسوفان براین باورند که خداوند دارای کمال صفات است. مخلوقات برای مشاهده صفات کمال خداوند باید آن صفات را بشناسند. ازلی و ابدی بودن جزو صفات کمال خداوندی است. در درون خود آن صفات را پرورش دهند. منظور فلسفه و فیلسوفهاییست که برای فکر کردن جایگاه ویژهای قائل بودند زیرا سعادت و به روزیِ بشر را در پرورش فکر و اندیشه میدانستند. جیم ران در کتاب فلسفه زندگی موفق (The Philosophy for Successful Living) به شما یادآوری میکند که زمان از پول باارزشتر است.

هرچند هر مسلمانی دستورها و احكام اسلام درباره مسائل اقتصادی را پذیرفته، در زندگی خود بهكار میگیرد، اما این بهمعنای بینیازی از مباحث علمی نیست. با این کار هم به قدرت و توان بی اتنهای خالق پی میبریم. از جمع آوری آن صفات در کل مخلوقات به صفات خداوند پی میبریم. با پیروی از همین الگو شما نیز لازم است تا به یاد داشته باشید که شخص شما نیز محصول خودتان هستید. بنابراین باید نتیجه گرفت که شما باید زمان و وقت خود را با هوشمندی سپری کنید و بهترینها را در زمانی که دارید به دست آورید.

این اصل میگوید که ما ضرورتاً زمانی پول دریافت میکنیم که ارزشی را به بازار ارایه کنیم. همیشه میتوانیم پول و ثروت بیشتری به دست آوریم اما زمانی که از دست رفته را هیچگاه نمیتوان دوباره به دست آورد. برای مثال می توان ارسطو را نام برد که از سعادت اینگونه می گوید(فضیلت عقلانی همراه با کامل ترین فضایل در تمام عمر) و همچنین این استدلال او نیز وجود دارد که می گوید فضیلت امری است که به اراده ما مربوط می باشد و حد وسطی از لحاظ ما محسوب می شود که از راه تعقل نمایان شده و به دو دسته عقلانی و اخلاقی قابل تقسیم شدن است.

ما به این جهان آمده ایم تا بازتابی از قدرت لایزال الهی باشیم. تخصص یکی از ویژگیهای دنیای جدید است. بدون شک یکی از اساسیترین پرسشهایی که هر انسان متفکر در دورهای از زندگی روزمره­اش با آن مواجه میشود این است که آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟ یکی از مسائل مهم برای بشر مسئله فلسفه زندگی است که مکاتب گوناگون فلسفی و دینی نگاه های متفاوتی به این مسئله دارند.

دیدگاهتان را بنویسید