عنوان مقاله: روابط ایران و چین در عهد باستان)

به گزارشت روز شنبه ایرنا، روابط خارجی جمهوری خلق چین راه تعامل این کشور با کشورها و مناطق خارجی و بیان نقاط ضعف و قدرت سیاسی و اقتصادی پکن را دنبال می کند و سیاست خارجی و تفکر استراتژیک چین به عنوان یک قدرت بزرگ و ابرقدرت نوظهور بر جهان نیز بسیار تأثیرگذار است. طبیعتا اگر قرار بر انجام چنین رفتاری از جانب پکن باشد به احتمال بسیار زیاد تایوان محل چنین رفتاری خواهد بود. پیروزی انقلاب کمونیستها شکست عظیمی برای متحدان غربی چیان، بهویژه آمریکا بود. نفوذ چین بهطور غیرمستقیم به نفوذ آمریکا در افغانستان آسیب خواهد رساند و اگر واشنگتن و کشورهای غربی بخواهند سر ناسازگاری با طالبان را باز کنند و بیش از حد بر روی حقوق بشر و حقوق زنان و دمکراسی و. این تغییر در چشمانداز ژئواستراتژیک بازتاب و تقویت یک دگرگونی عمیقتر است: ظهور نظم چین محور با هنجارها و ارزشهای خاص خود. عجب نیست که دولت چین اصرار دارد که از صادرکنندهاش حمایت کند. بر خلاف دهه نود میلادی که طالبان بر افغانستان حکومت میکردند و سه کشور پاکستان، عربستان و امارات آن را به رسمیت شناخته بودند و رابطه نزدیکی با کابل داشتند، این بار با ورود قطر، کشوری مخالف ریاض و امارات در مراکز تصمیمگیری طالبان، معادله قدرت و نفوذ دستخوش تغییر شد و در معادله جدید، برندگان اصلی سه کشور پاکستان، قطر و ترکیه (کشور همپیمان قطر) هستند، زیرا از یکسو، پاکستان محل تولد طالبان است و از ابتدای تولد در دامن «ای اسای»؛ سازمان اطلاعاتی ارتش پاکستان، پرورش پیدا کرد و بیعلت نیست رئیس «ای اسای» از اولین شخصیتهای امنیتی خارجی همسایه افغانستان است که به کابل سفر کرد و همواره چه در سالهایی که طالبان در راس قدرت قرار داشتند و چه در سالهایی که حکومتشان ساقط شده بود، از حمایت و راهنماییهای پاکستان برخوردار بودند و از دیگر سو، مهمترین قرارگاه دیپلماسی طالبان در دوحه پایتخت قطر قرار دارد و تمام فعالیتهای دیپلماتیک طالبان در این کشور ثروتمند حوزه خلیج فارس مستقر است.

مذاکرات با آمریکاییها در قطر انجام گرفت و طالبان بخش عمدهای از موفقیتهای اخیرشان را مرهون حمایتهای دیپلماتیک قطر میدانند. از طرف دیگر، تا آن زمان چنین تحقیری از طرف دولتی نسبت به آمریکا سابقه نداشت؛ لذا آمریکاییها تصمیم گرفتند بهطورجدی علیه ایران اقدام کنند و طبعاً اقدامات خشونتآمیز آنها هم افزایش یافت. تا قبل از این سلسله ، کشورهای مختلف واژه های خاص خود را داشتند . متعلق به مسلمانان میباشد.در اوایل قرن سیزدهم میلادی، تاخت و تاز مغولها به سمت غرب منجر به مهاجرت تعداد زیادی از ساکنان مسلمان اقوام مختلف آسیای مرکزی، و از جمله ایرانیان به کشور چین شد.این مهاجران از طبقات مختلف بودند و با اختیار سکونت در این کشور با اقوام چینی ازدواج کردند.از این جهت به مرور زمان قوم”هوی” که به دین اسلام گرویده بود تشکیل گردید.با آن که اکثر مسلمانان در چین اهل تسنن میباشند، اما بر اثر رفت و آمدهای زیاد با ایران، با آداب و رسوم مذهب شیعه آشنایی دارند.آنها در اسمگذاری از نامهایی مانند:علی، حسن، حسین، و فاطمه استفاده میکنند، و عالمان و اندیشمندان آنها بیشتر از شهامت و خصال بارز امام علی علیه السلام سخن بمیان میآورند.مسلمانان چین اسامی پنجگانه نماز را به تلفظ زبان فارسی بیان میکنند.نماز بامداد، نماز پیشسن، نماز دیگر، نماز شام و نماز خفتن (98) .در بحث نفوذ اسلام به چین نیاز به مقالات مستقلی دارد که در این مختصر نمیگنجد.

این سفرهای متعدد به نفوذ مستقیم استراتژیستهای آمریکایی در دستگاه تصمیمسازی چین منجر میشود؛ بهگونهای که مسئولان دولتی چین دستور کار و گزارش عملکردشان را در نسبت با نظرات آنها تنظیم میکردند. رسانه های گروهی چین برای نخستین بار به طور زنده و شبانه روزی رویدادهای مهم چین را به جهان پخش کردند. خلاصه راهبرد جدید چرخه دو گانه اقتصادی می تواند حاکی از آماده شدن چین برای نزاع با جهان خارج و تضمین رشد اقتصادی چین در دوره متلاطم و بی ثبات جهانی باشد. این عملکرد چین نشانه بزرگ دیگری از اعتماد به نفس بالای چین و برخورد باز پس از سی سال اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز بود که مورد تحسین و تمجدید سراسر جهان قرار گرفت. به ویژه به “دنگ” باید بیشترین اعتبار را برای کار در پشت صحنه برای نظارت بر جریان کلی اصلاحات داده شود.او طرفدار عملگرایی و آزمایش بود. در زمان”پی-وئی”(86-354 م.)در بعضی از شهرهای حوزه تاریم مثل”ین-چی”(قره شهر فعلی)و کاوه-چنگ(قره خواجه فعلی)مذهب زردشت رواج داشته و نفوذ این مذهب، به دربار چین رسیده بود (81) .همسر”هسوان-و-تی (82) ” (500-515 م.)بنام”لینگ-تائی-هو”نیز به دین زردشت گرویده بود و امپراتوان سلسله پی-چی(550-577 م.)و سلسله”پی-چو (83) “(556-581 م.)نیز از پیروان این مذهب بودند (84) .در سال 621 میلادی در شهر چنگ-آن(سی آن کنونی) آتشکدهای تاسیس شد.در همان سال شغل ریاست آتشکده نیز موسوم به”سا-پاو (85) “دایر گردید و این مقام همیشه به دست یکی از زردشتیان ایرانی نژاد سپرده میشد (86) .

در همین رابطه راهبرد جدید چین در حوزه اقتصادی یعنی ایده « چرخه دوگانه اقتصاد » به خوبی اجزای مهم تغییر و تحولات نوین در چارچوب انقلاب جدید چینی همچنین نگرش جدید رهبری چین در تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی و بین المللی را نشان می دهد. در پرتو تشدید تنش لفظی و بازرگانی میان چین و آمریکا همچنین اهتمام و برداشت مشترک هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در آمریکا نسبت به مخاطرات از ناحیه چین بدیهی است که چین بتدریج وارد دوران تازه ای از جهت گیری های نوین سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی بشود. این کشور همچنین باید زنان بیشتری را وارد بازار کار کند و در عین حال آنها را تشویق کند تا فرزندان بیشتری به دنیا بیاورند. در پرتو اوضاع متشنج و ناآرام در دریای جنوبی چین متاسفانه آمریکا شروع به تحریک کردن چین در قالب رفتارهای دو جانبه با پکن (در حوزه تایوان) همچنین برخی رهیافت های چند جانبه نظیر متحد کردن کشورهای دشمن چین در ایندوپاسیفیک کرده است. در این میان دولتهای بولیوی، کوبا و ونزوئلا با گرایشهای چپگرایانه که تحت فشارهای تحریمی آمریکا و اروپا هستند، بیشتر به سمت جلب فرصتهای سرمایهگذاری چین پیش رفتهاند.

دیدگاهتان را بنویسید