سیاست گذاری عمومی در حقوق اقتصادی

او بیتوجهی خود و امثال خود به سیاست را کاملاً معقول میدانست؛ چرا باید هم مالیات پرداخت کرد و هم به سیاست پرداخت؟ نظریات رئالیستی در اینجا کمتر به کار میآیند، چرا که تمایل دارند دولت ها را به عنوان بازیگرانی کم و بیش منطقی نشان دهند که منافع خود را با خونسردی محاسبه میکنند و به دنبال فرصتهایی برای بهبود موقعیت نسبی خود هستند. جمهوری اسلامی برای سامان دادن به اوضاع داخلی و بازسازی کشور، اصلاح طلبی اقتصادی را سرلوحۀ کار خود قرار داد. ۲۸. تعامل، همکاری، مشارکت در جلسات و فعالیت­ها و پیشنهاد عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها، مؤسسات، مجامع و مراجع خارجی، بین المللی و منطقه­ای در اجرای وظایف محوله با هماهنگی وزارت امورخارجه و سایر دستگاه­های اجرایی ذیربط. ۱۶. هماهنگی و همکاری متقابل و مداوم بین مصنفان، مؤلفان، مترجمان، مصححان، ویراستاران، ادبا، شعرا، مؤسسات و انجمنهای مرتبط، مراکز فرهنگی و انتشاراتی (داخل و خارج) کشور و مخاطبین آنها، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با هماهنگی دستگاههای ذیربط. در بیشتر کشورها این دانش در دانشگاهها با عنوان رشته «فناوری اطلاعات» (Information Technology) شناخته میشود، در حالیکه در ایران بر اساس تصمیم سازمان آموزش عالی کشور عنوان «مهندسی فناوری اطلاعات» برای این رشته بکار برده میشود، رشته فناوری اطلاعات در هر دو قسمت مهندسی فناوری اطلاعات و مدیریت فناوری اطلاعات در ایران دارای مقطع دکتری است و رشتهای نیز تحت عنوان مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیراً در دانشگاههای ایران تدریس میشود.

مدافعان و علاقهمندان فضا که از سرمایهگذاری صندوقهای دولتی در فعالیتها برنامههای فضایی طرفداری میکنند، بهطور گستردهای به این قضیه بهعنوان یک محور و نقطه اتکای مفید اشاره نمودهاند. بهطور کوتاه، فناوری اطلاعات، با مسایلی مانند بهکارگیری رایانههای الکترونیکی و نرمافزار سروکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات و در تعریف دیگری (که به نظر میرسد کاملتر و دقیقتر باشد) فناوری اطلاعات به کلیه فناوریهایی اشاره میکند که در شش حوزه جمعآوری، ذخیرهسازی، پردازش، حفاظت، انتقال و نمایش اطلاعات کاربرد داشته و اثرگذار هستند. به بیان سادهتر، تکنولوژی کاربرد عملی دانش و ابزاری برای کمک به تلاش انسان است و تأثیر بسزایی بر توسعه جوامع بشری دارد. فناوری فضایی دوره آغازین عصر فضا را میتوان در فناوری ساخت و پرتاب موشکهای فضایی، ماهوارهها و کاوشگرهای سیارهای، تصویربرداری دیجیتالی، طراحی و توسعه سنسورها و حسگرهای فضایی، سفرهای بین سیارهای، مواد جدید، سفر انسان به فضا و بسیاری موضوعات خرد و درشت دیگر خلاصه کرد. این پژوهش همچنین رویکرد فناوری به حیطه فردی، به سنت و جهانیشدن را بررسی کردهاست. از جمله این ابزارها، میتوان به نرمافزارهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات اشاره نمود که میتوانند مدیران و کارشناسان و تکنسینها را در این رابطه یاری نمایند.

یک پژوهش میدانی در مورد استفاده از نمایشگرهای الکترونیکی نشان میدهد، که از هر ده نفر، شش نفر احساس میکنند که روزانه وقتشان را بیش از حد در جلوی این دستگاهها میگذرانند. پیشبینیها نشان میدهد که فناوری فضایی در آینده راه به معدنکاری فضایی، موشکهای فضایی تک مرحلهای، فناوری استفاده پاکتر از فضا برای جلوگیری از تولید پسماندهای فضایی، کارخانههای مداری برای تولید دارو یا آلیاژهای ویژه، هتلهای فضایی، کلونیسازی یا مسکونیسازی فضا، آسانسورهای فضایی و دهها ایده هیجانانگیز دیگر خواهد برد. اغلب فناوریهای جدیدی که از فعالیتهای مرتبط با فضا سرچشمه گرفته یا بر اثر آنها شتاب پیدا کردهاند، بعداً در فعالیتهای اقتصادی دیگر مورد بهرهبرداری قرار میگیرند. بهعنوان مثال رایانهها و دورسنجی، زمانی فناوریهای پیشرو بودند که ممکن بود بهدلیل ضرورتشان برای بالابرندهها و فضاپیماها، بهعنوان فناوری فضایی در نظر گرفته شوند. در اواخر دهه ۳۰ و اوایل دهه ۴۰ میلادی بود که برای نخستین مرتبه دانشمندان موفق به ساخت و تولید انرژی هستهای شدند. و بد از آن پیر کوری و ماری کوری عنصر رادیوم را کشف کردند که بسیار پرتوزا بود.

علام با مطالعهٔ طبیعت به بررسی رفتارهای طبیعی و فیزیکی پرداخته و به دنبال کشف پدیدهها است و در حالیکه فناوری با بهکارگیری ایدهها و دستاوردهای علمی، خدمات و کالای مورد نیاز بشر را ارائه میکند. فصل پنجم کتاب گذر از قرونوسطی به دنیای مدرن را شرح میدهد و دربارهی تغییرات ناشی از این موج جدید میگوید. به گزارش شفقنا، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در آیین اختتامیه دومین کنگره ملی حکمت سیاسی متعالیه گفت: پرسشی که مطرح است این است که با وجود علوم سیاسی با گرایشها و حوزه های مطالعاتی متنوع دنیای امروز، چه احتیاجی به گرایش جدید در عرصه علوم سیاسی به نام حکمت سیاسی متعالیه داریم. برای مثال لایحه سالجاری، منابع تسهیلات را از محل ۱۰۰درصد مانده منابع قرضالحسنه و ۵۰درصد مانده سپردههای جاری شبکه بانکی پس از کسر سپردههای قانونی تعیین کرده و دولت مکلف شده است، آن را به مصارف تعیینشده در قوانین تخصیص دهد. امروزه معنای اصطلاح «فناوری اطلاعات» بسیار گسترده شده است و بسیاری از جنبههای محاسباتی و فناوری را در بر میگیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسانتر شده است. احترام به محرمانه بودن داوری همتا و اطلاعات مربوط به یک مقاله و یا بررسی آن را، در طی فرآیند داوری و یا بعد از فرآیند داوری، بیش­تر از آنچه توسط مجله منتشر شده است افشا نکند.

دیدگاهتان را بنویسید