سیاست کار است یا زندگی – مصادیق – سوره اندیشه

این مقاله درصدد است تا نشان دهد که با توجه به ثبات نسبی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال ایران،شاهد نوساناتی در روابط ایران و اتحادیه اروپا هستیم کهناشی از تغییرات در گفتمان سیاست خارجی دولت هایی بوده که در ایران به قدرت رسیده اند. وی همچنین تاکید کرد که اتحادیه اروپا به رویکرد دو طرفه که گفتوگو بر سرمیز مذاکره را باقی میگذارد، ادامه میدهد. ۱۶. ساماندهی و به روز رسانی بانک اطلاعاتی در خصوص فعالیت های هنری، هنرمندان، اتحادیه ها و انجمن های هنری تجسمی . ۸. تدوین ضوابط نحوه تأسیس مراکز، مؤسسات، انجمن ها و کانون های قران و عترت، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت های آنها. ۱۵. ابلاغ دستورالعملها و ضوابط حراستی و ایجاد ساز و کارهای لازم به منظور هماهنگی با واحدهای استانی و نظارت بر آن. ۱۲. تهیه، ابلاغ و اجرای طرحها و دستورالعملهای حفاظت از اسناد و مدارک طبقهبندی شده وزارت­خانه به منظور تضمین حیطه دسترسی و جلوگیری از افشاء غیرمجاز آنها . ۱۴. گردآوری، تدوین و انتشار گزارش های عملکرد وزارت در دوره های معین و همچنین تهیه و گردآوری آمار و اطلاعات مورد نیاز با هدف اقناع و اطلاع رسانی به مخاطبین در راستای وظایف دبیرخانه ای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات .

۲۴. ایجاد ، هماهنگی و وحدت رویه به منظور حسن اجرای مأموریت ها، وظایف و تکالیف در حوزة مطبوعات میان واحدهای استانی. ۴. کنترل و نظارت بر نحوه انجام وظایف حراست واحد های تابعه و سازمانهای وابسته، میزان موفقیت طرحها و برنامههای مصوب، از طریق دریافت گزارشها و بازدیدهای غیرمترقبه. ۱۳. هدایت عملکرد روابط عمومی معاونتها و واحدهای استانی و نظارت بر حسن انجام فعالیت آنان بر اساس سیاستها و خط مشی های ابلاغی . ۷. بررسی صلاحیت و اعلام نظر در مورد انتصاب کارکنان، در مشاغل حساس و نیز اعزام آنان به خارج از کشور بر اساس آییننامهها و دستورالعملهای ابلاغ شده از سوی سازمان حراست کل کشور. ۲۳. پیشگیری از نفوذ و مقابله با توطئههای عوامل ضد انقلاب داخلی و خارجی در وزارت­خانه، بر اساس سیاستها و دستورالعملهای ابلاغ شده از طریق سازمان حراست کل کشور. ۱۳. تهیه و ابلاغ و اجرای طرحها و دستورالعملهای آموزشی برای مدیران و کارکنان وزارت­خانه، در زمینههای حفاظتی و اطلاعاتی، از طریق تشکیل کلاس، انتشار جزوات آموزشی، نمایش فیلم و غیره پس از سیر مراحل تصویب.

۴. بازرسی از چگونگی کار هیأتهای مربوط در حوزه ستادی و استانی و تهیه گزارش برای بالاترین مقام دستگاه به ویژه در مواردی که گزارشی از کمکاری و غرضورزی آنها دریافت میکنند و ارسال یک نسخه از آن به هیأت عالی نظارت. ۱۱. شناسایی و معرفی اعضاء ، مدیریت جلسات ، اداره و نظارت بر دبیرخانههای شورا، هیأت، کمیته و کارگروههای تخصصیـ نظارتی­اجرای ضوابط نشر، صدور پروانه نشر، انتخاب و خرید کتاب، رسیدگی (تجدیدنظر) به تخلفات ناشران و اهل قلم حوزه مرکزی و استانی. ۷. تهیه و ارایه مقررات، دستورالعمل­ها و ضوابط هدایتی و نظارتی ناظر بر فعالیت های انجمنها، تشکل ها، مؤسسه ها و کانون های غیر دولتی در بخش فرهنگ و هنر و طرح آن در هیأت. ۱. برنامه ­ریزی به منظور تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیار های ارزیابی عملکرد دستگاه ، سازمان ها ، مؤسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی در سه سطح سازمان، مدیران و کارمندان. ۲. برنامه­ریزی برای جمع آوری، تدوین و طبقه بندی کلیه اطلاعات مربوط به مجامع و مراکز فرهنگی هنری چند منظوره و تشکیل پایگاههای اطلاعاتی.

۲۹. تهیه شناسنامه محیطی وزارت­خانه و بهنگام نمودن اطلاعات آن در فواصل زمانی مناسب. ساختار زمانی بدهیهای شرکت، بهتازگی توجه متخصصان و تحلیلگران مالی را جلب کرده است؛ ازاینرو رشد و ادامة فعالیت شرکتها به منابع مالی نیازمند است؛ اما تأمین این منابع معمولاً با محدودیتهایی نیز روبهرو است و مدیران همیشه بهصورت دلخواه نمیتوانند از منابع مالی استفاده کنند. ۳. برگزاری­ و حضور در جلسات هماهنگی بین هیأتهای وزارت خانه یا سازمانهای وابسته در فاصلههای زمانی مناسب. ۹.ابلاغ قوانین، مقررات، بخشنامهها و آییننامهها و مصوبات واصله از هیأت دولت و دیگر مراجع به واحدهای تابعه و سازمانهای وابسته . ۱. برنامهریزی در جهت پشتیبانی و هدایت حراست واحد­های تابعه و سازمانهای وابسته و شناخت نارسائیها، مشکلات و کمبودهای آنها در زمینههای آموزشی، پرسنلی و تجهیزات و کوشش برای رفع آنها . ۱۲.برقراری ارتباط مستمر با ایثارگران به منظور شناخت نیازها و مشکلات برای برنامهریزی جهت بهبود زندگی آنها. ۱۶. هماهنگی و برقراری ارتباط منسجم و مستمر با شورای عالی انفورماتیک و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور و سایر مراجع ذیربط.

دیدگاهتان را بنویسید