سیاست (فقه) – ویکی فقه

در این دوران اتحادیه اروپا تلاش می کرد که ضمن گفت و گو با ایران، این کشور را ترغیب نماید تا سیاست خود را نسبت به فتوای سلمان رشدی، وضعیت حقوق بشر، تروریسم، روند صلح خاورمیانه، مسئله خریدهای تسلیحاتی، و سلاح های کشتار جمعی تغییر دهد. 14- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنههای اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همة عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان. عوامل اصلی آزار دهنده در روابط دو جانبه عبارت بودند از: فعالیتهای گروههای مخالف ایرانی، انتقاد علنی از پیشینه ایران در زمینه حقوق بشر، و دخیل دانستن ایران در فعالیتهای تروریستی (برای مثال نگاه کنید به شماره های مختلف: (Tehran Times, Keyhan International, MEED. اگرچه فلاسفه سیاسی یونان باستان یعنی سقراط، افلاطون و ارسطو با رویکردی منفی، نظام سیاسی دموکراسی را موردانتقاد قراردادند اما همین مخالفتها و موافقتها، زمینه را برای ماندگاری اندیشه دموکراسی مهیا نمود تا پس از گذشت سدههای میانه و پیدایش نظامهای سیاسی نمایندگی دوباره سخن از حکومت مردم و دموکراسی به میان آید. در این دیدگاه رسالت حکومت بیش از هر عامل دیگری معطوف به اسلام و امّت اسلامی در جهان است که این اصول حاکم در جهت گیری سیاست خارجی دولتهای نهم ودهم با نظام بین الملل از جمله اتحادیه اروپا هویداست.

او به دولتهای اروپایی به خاطر متوقف نکردن این انتقادات و اجازه دادن به دانشجویان ایرانی جهت راهپیمایی علیه رژیم اعتراض می کرد. نیاز ایران به تسلیحات، دست این جناح را تقویت می کرد. سابق بر این «سیاست» صرفاً به اعمال پادشاهان، پارلمانها، و وزرا، و به فعالیتهای سیاست ورزانی اطلاق میشد که عصای دستشان یا مانع راهشان برای دستیابی به فرمانروایی بود. وضعیت سیاسی داخلی آلمان، بخصوص مخالفت سوسیال دموکراتها با سیاست های تفاهم گرایانه کلاوس کینکل، صدر اعظم آلمان، نسبت به ایران و نیز فشار آمریکا و اسرائیل به دولت آلمان برای تقلیل شدید روابط با ایران هم به وخامت روابط تهران و برلین کمک کرد. مشارکت و فعالیت سیاسی قوت گرفت و « با فرارسیدن مهرماه 1340 و آغاز سال تحصیلی، دانشگاه تهران پس از هفت سال خاموشی اجباری و تحمیلی، فعالیت سیاسی را آغاز کرد. کتاب «سیاست» politics اثر «كنت ميناگ» سال 1995 منتشر شده است. این نوع قوانین، ثابت و تغییرناپذیرند که خود بر دو قسم است: قسم نخست به طور مستقیم از جانب خداوند متعال وضع شده است و قسم دوم قوانینى است که خداوند متعال، حق وضع و تشریع آنها را به پیامبر اعظم صلّى اللَّه علیه و آله و دیگر معصومان علیهم السّلام عطا کرده است؛ چنان که مفاد برخى روایات چنین است.

این جانشینان، همان پیامبران و اوصیای آنان علیهم السّلام هستند. در مورد نسبت جامعه مدنی با دولت از همان آغاز تفکر سیاسی اختلاف عقیده وجود داشته است. البته عرصه اجرای قانون، دو حوزه مدیریت و رهبرى جامعه و قضاوت و داورى است. 2- افزایش بهرهوری تا رسیدن به سطح عالی ازطریق پیشرفت و بهبود روشهای حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات. فصل سوم کتاب دربارهی تاریخ روم باستان است و نویسنده در این فصل از تحسین دانته نسبت به امپراتوری روم میگوید. 24) وى معتقد استبین «کلان سیاست» یعنى همان قدرت در جوامع پیچیده و گروههاى داراى اهمیتسیاسى و «خرده سیاست» یعنى قدرت در جوامع بدوى و شهرى تفاوت وجود دارد و جدا کردن این دو ضرورى است معالوصف، معتقد استبررسى هر دو نوع به جامعهشناسى سیاسى مربوط مىشود. نخست آن که داراى ساخت و الگوى پیشساخته است که این ویژگى، خود، سبب استحکام و دوام رابطه نهادى مىشود. سیاست فرهنگی، سیاست انقلاب اسلامی است. این تعریف همان تعریف قبلى است که بیشتر باز شده و مفصلتر مطرح گردیده است در این صورت به سیاست داخلى نظرى ندارد و این نقص دیگرى براى این تعریف خواهد بود. یکی از سیاستهای اصلی آن رعایت احترام به صاحبان نظریه است.

ماده 7- همزمان با بررسی برنامههای پنجساله و اصلاحات بعدی آن در دولت و مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع هم محتوای برنامه را ازنظر انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی مصوب بررسی مینماید. 3- قوانین و سیاستهای اجرائی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشد. 8- اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوة قضائیه بر دستگاههای اجرائی و قضائی و نهادها. 4- گسترش تحقیقات کاربردی و فناوریهای زیستمحیطی و ژنتیکی و اصلاح گونههای گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاعرسانی. 1-7- تدوین و اصلاح طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنهبندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور. ترتیبات سیاسی که بهجای رژیم رضاشاه فراهم آمد، مشروعیت خود را با غیر مشخص کردن و محدود نمودن کاربرد قدرت سیاسی که عمدتاً از استقرار دوباره راه و روشهای پارلمانی ناشی میشد. هماهنگى نهادها با اعتقادات و نظام ذهنى مورد قبول شخص، سبب مىشود که متابعت از آن برایش تحمیلى نباشد; بلکه، کاملا، و به طور طبیعى از آن پیروى مىکند و حتى پیروى از آن را بر خود لازم مىداند آنچنان که احیانا ترک پیروى از آن سبب عذاب وجدان او خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید