سیاست خاورمیانهای چین

در عمل، بسیاری از خانواده ها به جای یک فرزند دو فرزند دارند و سایرین نیز که در مناطق روستایی زندگی می کنند یا اقلیت های قومی که مشمول این سیاست نیستند بیش از دو فرزند دارند. بسیاری از خانواده های چینی به نظر می رسد که احساس می کنند اگر قرار است یک فرزند داشته باشند، بهتر است آن فرزند پسر باشد تا نسل خانواده را تداوم بخشد و والدین را در دوران پیری مورد حمایت قرار دهد. دوباره در انتخابات ۱۹۸۰ گاندی با تعهد اینکه سیاست های اجباری گذشته را احیا نخواهد کرد به قدرت بازگشت. مقاومت در مناطق روستایی، که بیش از ۶۰ درصد جمعیت چین هنوز در آنجا ساکن است به طور آشکار آنچنان گسترده بود که در اوت ۱۹۸۸، هنگامی که دولت چین با شگفتی دریافت که جمعیت از مرز یک میلیارد گذشته است، تصمیم گرفت که سیاست تک فرزندی را نه فقط در شهر که در مناطق روستایی نیز به اجرا گذارد.

چینیها برای برطرف ساختن این نقیصه برنامههای متعددی را برای تقویت توانایی اعمال قدرت خود ترتیب دادهاند که یکی از آنها تولید نخستین ناو هواپیمابر چین است که در سال ۲۰۱۲ وارد خدمت نظامی شد. سلسله ” هان ” غربی یکی از کشورهای نیرومند و شکوفان در تاریخ چین بوده است . در مقابل، هند دموکراتیک از سال ۱۹۴۷ هیچ قحطی نداشته است. مشکل جمعیت در هنگکنگ یک نگرانی همیشگی بوده اما هیچ سیاستی که رشد جمعیت در این کشور را پیشبینی کند وجود ندارد. آمارتیاسن رشد اقتصادی چین را به سرمایه گذاری های وسیع در آموزش و بهداشت نسبت می دهد، آنچه که هند فاقد آن بوده است. خاورمیانه به عنوان یكی از مناطق پراهمیت در عرصه سیاست جهانی، از زاویه تبدیل قدرت به نفوذ و بسط آن در سالهای اخیر در سیاست خارجی این كشور جایگاهی ویژه یافته است. افزون بر این، در حالی که باروری کاهش یافته است، ترجیح فرزند پسر بر دختر تشدید شده است. کمیسر دفتر ملی آمار چین معتقد است که تمام نقاط این کشور با پدیده سالخوردگی دست به گریبان هستند اما این سالخوردگی جمعیت در مناطق ساحلی و توسعه یافته که جمعیت بیشتری دارند چشمگیرتر است.

گزارش های عقیم سازی اجباری و سایر سیاست های اجباری موجب شد که سیاست تنظیم خانواده، اعتبار خود را در بسیاری از مناطق کشور از دست بدهد. چین در حوزه رسانهای همواره مبهم عمل میکند و هیچگاه سیاست خود را رسانهای نمیکند و همواره میکوشد به صورت غیرشفاف موضعگیری کند. اکنون نگرانی این است که چین باید در سیاست خود تجدید نظر کند تا از وابستگی بسیار بالای بازنشستگان به شاغلان بالغ جلوگیری کند. در هرحال، بزرگ ترین گروه سنی اکنون در حال خارج شدن از سن باروری است. کریستن سن در مورد پیروز نظری دیگری دارد و بر آن است که وی یعنی پیروز به چین رفت و از خاقان کمک خواست که در خواست او مورد قبول قرار نگرفت.او در چین که تا اینکه در سال 672 در گذشت (54) .بعد از پیروز امپراتور چین به پسر پیروز(نرسی)که در چین به صورت گروگان میزیست، کمک کرد تا بر کشور خویش مسلط شود ولی او نیز به سر نوشت پدر دچار گردید.زیرا فرمانده پیاده نظام چینی، پیسینگ-چئین، و سربازان تحت فرماندهی او را یاری پیروز منصرف شدند و او به مقصود نرسید.وی به مدت 20 سال در طخارستان اقامت نمود و کاری از پیش نبرد (55) .

فیگوئروآ با طرح این پرسش «چرا برخی همچنان اتحاد چین و ایران را به عنوان تهدید مورد تاکید قرار میدهند؟ در هر حال مخالفت های مردمی دوباره باعث شد که این سیاست تا حدودی معتدل شود و تاکید بیشتر بر ارتقای موقعیت زنان و فراهم کردن تامین اجتماعی سالمندان قرار داده شود. اثر کامل برنامه های کنترل جمعیت در چین نامعلوم است. موفقیت آشکار سیاست خشن چین در کنترل باروری موجب شده است تا برخی کارشناسان فواید دیکتاتوری را بیش از دموکراسی در توسعه بدانند، اما در واقع موارد بی شماری است که نشان می دهد نبود رسانه های آزاد به طور خاص و نبود دموکراسی به طور اعم توسعه چین را کند کرده است. بهعبارتدیگر، این اتفاق شما را به واردات از چین ترغیب کرده و دولت آن کشور به هدف خود رسیده است. برآوردهای نوعی نشان می دهند در صورتی که چین سیاست تک فرزندی را اتخاذ نمی کرد، امروزه جمعیت آن ۲۵۰ میلیون نفر بیش از جمعیت کنونی بود. علاوه بر این محصولات صنعتی همچون فولاد، زغال سنگ، خاک رس، کودهای شیمیایی، پارچه و شیرینیجان رتبه ی اول ، در تولید برق رتبه ی دوم و در تولید نفت جایگاه ششم جهان را از آن خود کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید