• سایر اهداف با رضایت شما

در کشور ما نیز مسئولان باید تلاش کنند این فضای برابر را برای ورود زنان به سیاست ایجاد کنند. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از اقدامهای این شرکت در زمینه فناوری یاد کرد و گفت: ما ستاد تحول و پیشرفت فناوریهای نوین را به دستور مقام معظم رهبری شکل دادیم و اعضای آن صرفاً درون نفت نیستند و از بیرون نفت نیز اعضایی حضور دارند و در مرحله عمل آمادگی داریم از همه ظرفیتها از جمله دانشگاهها، مراکز علمی، پارکهای فناوری، صندوقهای پژوهش و فناوری در زیستبوم فناوری صنعت نفت استفاده کنیم. در پژوهشی که توسط «ابطحی و صلواتی» (1385) با عنوان «پژوهشی در زمینه مدیریت دانش در سازمانهای دولتی ایران» انجام گرفت، مدل زیر برای کاربست مدیریت دانش در سازمانهای دولتی ایران پیشنهاد شد. • اطلاعات تولید شده هنگام استفاده شما از خدمات MIUI، همانند نشانها، امتیازدهیها، اطلاعات ورود به حساب و پیشینههای مرور شده در مجمع Mi؛ پیامهای شما در مجمع Mi (فقط برای دو طرف فرستنده و گیرنده قابل دیدن هستند)؛ تاریخچه بازپخش صدا و جستجوهای شما در خدمات موسیقی؛ پسندیدنها، نظرات، موارد پسندیده، همرسانیها، جستجوهای در خدمات تم؛ زبان سیستم، کشور و منطقه، وضعیت سیستم، فهرست برنامههای قفسه برنامه؛ اطلاعات مصرف شما، شامل منطقه، IP، ارائه دهنده محتوای مربوطه، تناوب تغییر تصویر زمینه، نمایش تصاویرِ، حالت مرور تصاویرِ، مدت مرور تصاویر، کلیکها و نمایش مقالات، عضویتها در تصاویر زمینه چرخشی.

معتقد بودند از این مدل برای تحلیل ریسک اعتباری بنگاههای غیرتولیدی و شرکتهای فعال در بازار سرمایه نیز میتوان استفاده کرد. در سطح کلان جامعه ایرانی نیز تأکید بر فعالیتهای مبتنی بر دانش افزایش یافته است. همچنین، فصل چهارم در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به «توسعه مبتنی بر دانایی» اختصاص یافته است. نسرین یوسفی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در خراسان رضوی نیز در رابطه با حضور زنان در احزاب و عرصههای سیاسی به ایسنا، گفت: با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت ایران را تشکیل میدهند، میتوانند در تمام عرصههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقش پررنگی داشته باشند؛ چراکه نمیتوان نقش نیمی از جمعیت کشور را در این حوزهها نادیده گرفت. در این خصوص میتوان به سند چشمانداز بیست ساله دولت جمهوری اسلامی ایران اشاره نمود. در بند 36 این سند بر دستیابی به اقتصاد و فعالیتهای مبتنی بر دانش تأکید شده است. دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه چشم انداز سند فناوری نانو تا سال ۱۴۱۴ تصویب شد، گفت: ارتقای سطح فناوریهای بدیع یکی از اهداف این سند تعیین شده است. مثل اینکه دزدها با هم جمع شده و یکی می گوید اموال دزدی را به عدالت تقسیم کنیم.

4. پورتالها، نمودهای وب پایه هستند که برای کاربر فراهم میشوند و اطلاعات با ارزشی را در مورد بازاریابی، کاربران و محصولات ارائه میدهند. نخستین سؤال این که خود این نهادهاى مورد بحث که حقانیت را منحصر در آنها مىدانید چگونه و از چه طریقى به وجود آمدهاند؟ تکمیل و تأسیس آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مورد نیاز در برنامه توسعه این دانشکده قرار دارد. اکنون مدیریت دانش در سالهای آغازین قرن 21 برای بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان نماد رقابت و عامل دستیابی به قدرت و توسعه است. برای مثال جشنوارهی خوارزمی که ناظر به علوم پایه و مهندسی است، در سال 1366 پایهگذاری میشود. این کار باعث میشود تا آن بخش از پایگاه دانش که به راحتی از قابلیت تدوین شدن برخوردارند، محور توجه و تأکید قرار گیرد و در مقابل، دانش ضمنی با وجود تأکید مبانی نظری و علمی موضوع، بر نقش انکارناپذیر آن در کسب، حفظ و ارتقای مزیت رقابتی سازمان، صرفاً به دلیل نبود قابلیت تدوین، در حاشیه قرار گیرد. پس از آن، تلاشهای بسیاری برای اجرای تکنیکها به منظور کاهش شکاف بین فناوری اطلاعات و مدیریت دانش باید انجام گیرد (Mohemed، P.107:2006). به عبارت دیگر، به دلیل مشکل یکپارچه کردن، اغلب جنبههای رفتاری بشر در فناوری، فناوری اطلاعات کاملاً نمیتواند بسیاری از جنبههای انسانی مربوط به مدیریت دانش را اجرا کند؛ بنابراین فناوری اطلاعات نمیتواند به عنوان یک گلوله جادویی که موفقیت کامل را برای پایه مدیریت دانش فراهم آورد، به شمار آید.

فناوری، به خودی خود، سازمان یادگیرنده و شایستهسالار و سازمانی دانشآفرین پدید نمیآورد (درودی، 1384: ص.105، نقل شده در شریف، 1387: ص.113) و همواره یکی از دلایل شکست فعالیتهای مدیریت دانش، نبود انگیزه در میان افراد و گروههای درگیر در امر اشتراک دانش است (راجو و رینز، 2007:ص.1067، نقل شده در شریف، 1387: ص.114). از فناوری کمکی در مدرسههای مخصوص کودکان اوتیسم، برای کمک به این دانشآموزان استفاده میشود؛ همچنین این فناوری برای کمک به آدمهایی که دچار ناتوانیهای حرکتی هستند به کار میرود؛ نرمافزارهای بازشناسی گفتار به آدمهایی که نمیتوانند برای استفاده از رایانه با صفحه کلید تایپ کنند کمک مینمایند و غیره و غیره. با توجه به اطلاعات به دست آمده، مهمترین شاخصهای عوامل تکنولوژیکی از نظر اثرگذاری بر مدیریت دانش در سازمانهای دولتی ایران، 7/64% شاخص «وجود بسترها و شبکههای ارتباطی لازم برای تعامل دانش و اطلاعات فراملی با سایر سازمانها»، 5/76% «وجود بسترها و شبکههای ارتباطی لازم برای تعامل دانش و اطلاعات با سازمانهای داخلی»، 7/64% «وجود بسترها و شبکههای ارتباطی لازم برای تعامل دانش و اطلاعات فراملی با شهروندان» و 9/52% «وجود بسترها و شبکههای ارتباطی لازم برای تعامل دانش و اطلاعات درون سازمانی» را به عنوان مهمترین شاخص عوامل فنی و تکنولوژیکی تأثیرگذار بر مدیریت دانش و دارای اهمیت خیلی زیاد دانستهاند (ابطحی و صلواتی، 1385: ص.

دیدگاهتان را بنویسید