• سایر اهداف با رضایت شما

تحولات فوق، زمینه انقلاب عظیم اطلاعاتی در عصر حاضر و ظهور فناوری های متعدد اطلاعات و ارتباطات را ایجاد نموده است . و استانها هم آنطور که به من گزارش شد، استاندارها و افرادی از این قبیل اظهار میکنند که میتوانند بخش خصوصی را وارد کنند در قضیّهی معدن و در بعضی جاهای دیگر. سیاستها در سیستمهای اجتماعی نقشی بسیار کلیدی دارند؛ زیرا رفتار، نقش، و پیوند عاملها و بازیگران گوناگون را روشن میکنند. یک کار اساسی و مهمی که باید انجام بگیرد این است؛ این همت بلندی لازم دارد که ما در بند سیزده این سیاستها به این پرداختیم و جداً باید این بند عملیاتی بشود. این اقتصاد مقاومتیای که ما عنوان کردیم و مطرح کردیم و خوشبختانه مورد قبول و استقبال همهی صاحبنظران قرار گرفت – یعنی من حتّی یک نفر از صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی را ندیدم که آنچه را بهعنوان سیاست اقتصاد مقاومتی مطرح شده، او رد کند – ناظر به همین است؛ یعنی ناظر به امکانات درونی کشور. معمول است که سؤالات اقتصاد جهانی را منحصراً به فعالیت اقتصادی انسان محدود کنند و اقتصاد جهانی معمولاً از نظر «پولی» مورد قضاوت قرار میگیرد، حتی در مواردی که در آن بازار کارآمدی برای کمک به ارزیابی کالاها یا خدمات خاص وجود ندارد، یا در مواردی که فقدان تحقیقات مستقل، دادههای واقعی یا همکاری دولت، تعیین ارقام را دشوار میکند.

رئیسی با ارائه برخی آمارها از جمله کاهش رشد پایه پولی از ۴۲ درصد به ۳۳ درصد، کاهش ۱۲ درصدی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش قابل توجه صادرات نفتی و غیر نفتی و وصول درآمدهای آن، گفت: همه این کارها در شرایطی است که همچنان تحریمها و تهدیدهایی که برخیها میگفتند مانع فروش نفت و صادرات غیر نفتی است، وجود دارد. اقتصاد مقاومتی یعنی این؛ یعنی در داخل کشور، ساختِ اقتصادی و بنای اقتصادی جوری باشد که از نیروهای مردم استفاده بشود، کمک واقعی گرفته بشود، برنامهریزی بشود، بنای اقتصادی استحکام پیدا کند – که من حالا مواردی را ذکر خواهم کرد که این کارها باید انجام بگیرد – تکیهی مسئولان کشور بر این باشد که حرکت اقتصادی کشور را اینجوری قرار بدهند. وقتی که اجازه نمیدهند که شما برای زمین خودت از بیرون آب بیاوری، باید چاه حفر کنی و از درون زمین خودت آب بیرون بیاوری تا محتاج آب آن همسایهی بخیل نباشی؛ باید از درون خود استمداد کنیم و بتوانیم کارها را پیش ببریم. مبنا و ضرورت پرداختن به سیاست در چنین فضایی متفاوت است و از آنجا که سیاستورزی، خود مستقیماً با قربالهی رابطه دارد و بهجتآفرین است، سخن گفتن از برونسپاری آن بیوجه خواهد بود.

در استان کرمان یا در جنوب خراسان، سنگهای فوقالعاده باارزشی وجود دارد. آنروزی که تحریمی هم در این کشور وجود نداشته باشد، اقتصاد مقاومتی برای این کشور ضروری است، لازم است. من پیام رئیس جمهور آمریکا را که به مناسبت عید نوروز خطاب به مردم ایران کرده است دیدم؛ او در این پیام میگوید که شما بیایید حرفهای ما را قبول بکنید؛ در واقع محتوا و محصول حرف او این است میگوید در مذاکرات هستهای آن چیزی را که ما به شما دیکته میکنیم این را شما قبول بکنید تا در کشور شما کار به وجود بیاید، تا سرمایه به وجود بیاید، تا فعّالیّت اقتصادی در کشور شما راه بیفتد؛ یعنی همین نگاه دوّم. به عقیده وى نمىتوان گفت: علم سیاست، قدرت در جوامع کل را بررسى مىکند به این گمان که در این صورت به همان تعریف اول علم سیاست; یعنى تعریف علم سیاستبه علم دولتباز مىگردیم. به هر تقدیر، نباید فراموش کرد که مدیریت دانش کارساز، بدون تغییرات سازمانی ـ فرهنگی و رفتاری گسترده، تحقق نخواهد یافت. است. از ویژگیهای بارز گروه مدیریت فناوری اطلاعات، پویایی در محتوای آموزش ارائه شده است. بتدریج نظام جمهوری اسلامی ایران در اثر مواجه شدن با مشکلات و معضلات داخلی و خارجی به دقایق معتدل هویت ایران مثل تساهل، تسامح و مدارا روی آورد بعبارتی در اثر جامعه پذیری بین المللی شاهد بروز نوعی رفتار تقریبا معقولانه طبق اصول و هنجارهای بین المللی بودیم اما در دهه اخیر در عرصه سیاست خارجی اصول و ارزشهای دوره اولیه انقلاب دوباره احیاءشد.

به طور مشابه، احتمالاً گرایش به نسبت دادن -تمایل به اینکه رفتار خود را پاسخی به شرایط بدانیم اما رفتار دیگران را به ماهیت اصلی آنها نسبت دهیم- در اینجا در کار است: بسیاری در غرب اکنون رفتار روسیه را به عنوان بازتابی از شخصیت ناپسند پوتین تفسیر میکنند و به هیچ وجه پاسخی به اقدامات قبلی غرب نیست. یکروز عزا نگیریم که نفت از ۱۰۰ دلار رسید به ۴۵ دلار؛ یکروز عزا نگیریم که آمریکاییها ما را تهدید میکنند که فلانچیز و فلانچیز و فلانچیز را تحریم میکنیم یا عملاً تحریم بکنند؛ عزا نگیریم که اروپاییها کشتیرانیِ ما را تحریم کردند. اگر این شد، شکوفایی خواهد شد؛ اگر این شد، از تهدید دشمن دیگر نمیترسیم، از تحریم دیگر تنمان نمیلرزد، از پایین افتادن قیمت نفت عزا نمیگیریم؛ این اقتصاد مقاومتی است. ، مشکلاتی است که داریم – مشکلات مزمن، مشکلات دیرپا – که اینها جز با یک حرکت اقتصادیِ جمعیِ مهم، امکان ندارد برطرف بشود؛ یکی از آنها وابستگی به نفت است که عرض کردیم، یکی از آنها عادت به واردات است – آن هم واردات بدون اولویت؛ عادتی است که متأسفانه دچار آن هستیم و این عادت را هم نتوانستیم کنار بگذاریم؛ نگاهمان به تولید خارجی است – تورم مزمن، بیکاری، معیوب بودن برخی از ساختارهای اقتصادی ما، اشکال در نظامات مالی ما – نظامات پولی ما، نظامات بانکی ما، نظامات گمرکی ما – اشکال در الگوی مصرف، اشکال در مسئلهی تولید، اشکال در بهرهوری؛ اینها مشکلات موجود کشور است، باید با اینها مقابله کرد.

دیدگاهتان را بنویسید