دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

او در نخستین قید میان قدرت در گروههاى ساده و ابتدایى با قدرت در جوامع بزرگ و پیچیده که از ترکیب گروههاى ابتدایى به وجود آمده فرق مىگذارد.سپس به مرزبندى بعضى از علماى سیاست اشاره کرده مىگوید: آن چه که به علم سیاست – یا به تعبیر خود وى به جامعهشناسى سیاسى – مربوط مىشود قدرتى است که در جوامع بزرگ و پیچیده تحقق پیدا مىکند و همین موضوع علم سیاستخواهد بود. مفهوم سیاست از دیدگاه صاحب نظران علم سیاسیت چندان روشن نیست و همه تعریفهایى که از این واژه شده، نسبی است و هر کدام ناظر به یک یا چند بُعد آن است و همین مسئله مفهوم سیاست را در ردیف مفاهیم پیچیده و دشوار قرار داده است. من چند روز پیش بود در یک صحبتی گفتم هر حرکتی که دولت در زمینهی مسائل اقتصادی میکند، بایستی برای ما روشن باشد که این کجای اقتصاد مقاومتی قرار میگیرد. ما ظرفیّتهای فعّالنشدهی فراوانی داریم که اینها را بایستی فعّال کنیم؛ این مهمتر است. گزارشی که برادران ما در دولت به من دادند، نشان میدهد که کارهای وسیعی کردهاند؛ منتها این کارها کارهای مقدماتی است؛ کارهائی است در زمینهی بخشنامهها و دستورها به دستگاههای مختلف؛ اینها کارهای مقدماتی است؛ اما آنچه که لازم است ادامه پیدا کند، عبارت است از اقدام کردن و عمل کردن و روی زمین، محصول کار را به مردم نشان دادن؛ این آن چیزی است که وظیفهی ما است؛ که من انشاءالله در سخنرانی شرحش را به آحاد ملت عزیزمان عرض خواهم کرد.

احتمالاً کارهای خوبی انجام بگیرد به شرطی که اینها ادامه پیدا کند. او بیشتر تشجیع شده و راه خودش را پیدا کرده. اگر با همین قوّت و با همین شیوه ادامه پیدا کند و جدّاً پیش برود، یقیناً آثار آن را مردم خواهند دید؛ اقتصاد مقاومتی. روابط سیاسی نیز با کشورهای اروپای شرقی بهبود یافته و در حال گسترش بود. دهقانی ادامه داد: این کار توجیه اقتصادی برای پلتفرمها و اپراتورهای ارائهدهنده اینترنت نداشته و حتی مورد سوءاستفاده خدمات غیرمجاز مشخصشده در این مصوبه نیز قرار گرفته است. من پنج شش سال قبل از این، در صحبت اوّل سال -عید- گفتم ما داریم تهدید میشویم از دو ناحیه و یکی -که شاید هم مهمتر بود- از ناحیهی اقتصاد است. علیایّحال، مسئلهی اقتصاد مسئلهی بسیار مهمّی است؛ باید ما مسئلهی اقتصاد کشور را حل کنیم. بنابراین، مسئلهی تولید داخلی خیلی مهم است؛ علاج رکود خیلی مهم است. مسئلهی تولید داخلی باشد؛ تولید داخلی خیلی مهم است.

بله، ممکن است چیزی به نام اقتصاد مقاومتی اجرا بشود و درواقع اقتصاد مقاومتی نباشد امّا میشود هم چیزی به نام اقتصاد مقاومتی اجرا بشود و کاملاً اقتصاد مقاومتی باشد؛ یا لااقل بخشی از آن باشد. فرض کنید ما با فلان کشور قرارداد معاملهی بازرگانی یا صنعتی میبندیم؛ باید معلوم بشود که این در کجای اقتصاد مقاومتی قرار میگیرد. اقتصاد مقاومتی یک جدول تشکیلشده از خانههای متعدّد است؛ هر اقدامی که ما میکنیم، باید معلوم باشد که کجای این جدول را پُر میکند. این را چون سؤال کردند از من که شما که روی عزّت ملّی تکیه میکنید و مدام در سخنرانیها میگویید عزّت ملّی و مانند اینها، نیازهای نقدِ موجود جامعه را چه کار میکنید؟ البتّه اجرا به عهدهی دولت است؛ دولت است که باید در میدان و وسط میدان کار کند، امّا شما در این زمینه میتوانید خیلی کمک کنید. بایستی فعالان اقتصادی، کارآفرینان، مبتکران، سرمایهگذاران، دانشمندان، احساس کنند که با موانع غیر معقول مواجه نیستند، بتوانند حرکت کنند.

اینکه ما خیال کنیم رونق اقتصاد کشور صرفاً با سرمایهگذاری خارجی تأمین میشود، خطا است. یک معاملهای دولت میخواست بکند، دفتر ما تماس گرفتند و از آن مسئول مربوط پرسیدند که خب این کجای اقتصاد مقاومتی است؟ امروز، که خب بنده پنج شش سال است که مرتّباً روی مسئلهی اقتصاد تکیه میکنم. فناوری اطلاعات و ارتباطات میتواند تاثیر بسیار زیادی در بهبود حکومت گردانی برجای گذارد، میتواند به مردمی که دورافتاده، زبان بسته و غیر قابل بروز بودهاند صدایی بدهد که بتوانند صرف نظر از جنسیت و مکان زندگی خود سخن بگویند. منظومه دانشپژوهان علامه امینی: قوی بودن در دروس ادبیات و عربی در رشته علوم انسانی کمک بسیاری به دانش آموزانی که قصد دارند این رشته را انتخاب کنند، می کند اما متاسفانه اکثر آنها برای فرار از درس ریاضی به این رشته روی می آورند که این امر میتواند گاهی اوقات برای دانش آموزان مشکلساز شود. با این حال، نقشهایی که واسطهها ایفاء میکنند، میتواند برای فرآیند، ارزش مضاعفی ایجاد نماید؛ چرا که واسطهها قادرند حضور ذینفعان مناسب را تضمین نموده و نیازها و منابع مورد نیاز آنها را پیشبینی نمایند. ۷. تهیه آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط با وظایف و مصوبات شورای فرهنگ عمومی کشور و پیگیری اجرای آنها از طریق واحدهای تخصصی ذیربط.

دیدگاهتان را بنویسید