جستار – اقتصاد مقاومتی

گستردگی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است. دانشگاه علوم و فنون بابل و انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران «دوازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش» را بصورت مجازی در تاریخ 23 الی 25 آذر ماه 1400، با هدف رشد و توسعه دانش و فناوری اطلاعات و انتقال آخرین تجارب و دستاوردهای پژوهشی و صنعتی در این زمینه را فراهم و بستری مناسب برای توسعهی زمینههای مطرح در کنفرانس، با تمرکز بر زمینه­ های نو و کاربردهای آن برگزار میکنند. او در 11 سپتامبر سال 1930 در نیوزلند به دنیا آمد و تحصیلاتش را در دانشگاه سیدنی به سرانجام رساند. دوفصلنامه «مطالعات و سیاستهای اقتصادی» ادامهی دوفصلنامه «نامه اقتصادی» و مجلات نامه مفید میباشد که از سال 1374 تاکنون توسط دانشگاه مفید به طور پیوسته انتشار یافته است. به طور خلاصـه، مـی توان گفت که تولید یکپارچه رایانه ای به معنی یکپارچگی جزایر اتوماسیون مرتبط با عملیات اداری – مالی، پشتیبانی مهندسی، مدیریت تولید و عملیات مربوط به سطح اجرایی است. امروز من به این سه سؤال جواب میدهم؛ این مربوط به اقتصاد است.

و آن را مربوط کند به یک چنین چیزی. ما این سنگ را همینطور یک دفعهای بِکَنیم، بفرستیم ایتالیا که آنها بعد تبدیل کنند و ارزش افزودهاش را چند ده برابر ببرند، احیاناً گاهی برای خود ما هم آنها را بفرستند و صادر کنند داخل کشور ما، آدم خیلی زورش میآید که یکچنین چیزی بشود. براساس این اصل قانون اساسی نیز، جمهوری اسلامی باید به اعتقادات خود وفادار بوده و از همکاری با مراکز قدرت پرهیز کند. ۸. برنامه ریزی برای تأمین نیازهای آموزشی کارکنان از طریق برگزاری دوره های آموزشی لازم در سطح وزارتخانه با موافقت مراجع ذیربط و رعایت مقررات مربوطه. ۲. تدوین برنامه جامع و بهینه سازی ارتباطات دو سویه وزارت خانه و مخاطبان داخلی و خارجی با همکاری مراجع ذیصلاح و نظارت بر حسن اجرای آن. ۱۲. برنامهریزیهای فرهنگی ـ اجتماعی بهمنظور افزایش آگاهیهای عمومی مردم جهت به کار نبردن اصول، افکار، عقاید، باورها، الگوها، واژهها و (فرهنگ) بیگانه در جامعه با هماهنگی و همکاری مراجع ذیربط. ۲۸. ارزیابی مستمر فعالیتهای پشتیبانی در وزارتخانه با رویکرد شناسایی انحرافات احتمالی و بکارگیری اقدامات اصلاحی. ۲۳. بررسی و ارزیابی مشمولین طرحهای تخصصی و تحقیقی، هنرمندان ومدیران. اطمینان از این که تمام مدلهای سرویس و طرحهای ارائه سرویس مطابق با استراتژی، معماری، قوانین و سایر شرایط سازمانی باشد.

در قرن بیستم آنها وارد کار با رادیو و تلویزیون شدند و تبلیغات گرانقیمتی در دورانهای انتخابات انجام دادند. من آنوقت همان هدیه را بردم در دولت، گفتم این خرما را مقایسه کنید با خرماهای ما! یک اشارهی قدرتها و عناصر خبیث منطقه با همدیگر، موجب میشود که نفت ناگهان از صد دلار بیاید به چهل دلار! در هند تولید میشود. من سالها پیش -شاید بیست سال پیش- در دولتِ آنوقت گفتم. امروز از لحاظ ذخایر گاز كه ما تا چندی پیش – شاید تا یك سال، یك سال و نیم پیش – در ردهی دوّم قرار داشتیم، امروز در ردهی اوّل قرار داریم؛ این ذخایر ما است، دنیا به اینها احتیاج دارد. بدون تصمیم جدی و راسخ، کار پیش نخواهد رفت. امروز، پژوهشگران بدون نیاز به ترک میزکار خود و صرف وقت یا انرژی زیاد، از طریق دسترسی به اینترنت میتوانند در زمانی کمتر از چند دقیقه، تمامی منابع علمی موجود در اقصی نقاط دنیا را مورد بازبینی واستفاده قرار دهند یا به جای حمل و نقل دایرة المعارفهای سنگین و قطور، از نوع CD آنها استفاده نمایند. وی ادامه داد: اصلا یک جامعه خوب، آرام و بدون استرس جامعه ای است که در آن فرهنگ فداکاری رواج داشته باشد و فداکارانی هم باشند که فداکاری کنند.

بود؛ انگشتهای من خم نشد، وقتی این پیاز را در دست گرفتم. پیاز آوردند بهقدر همین مشت من! آنجا یک باغی بود بین بمپور و ایرانشهر -وقتی که ما آنجا تبعید بودیم، دعوت کردند ما را، گوجه فرنگی آوردند به قدر یک گرمک! من در ایرانشهر یک گوجه فرنگی دیدم به قدر یک گرمک! این چالشها اغلب با بهرهگیری از یک رشته تخصصی یا مهارت فنی در یک موضوع خاص قابلحل بودهاند. بومیسازی علوم انسانی در جامعه دینی، نیاز به گذر از دانشهای بشری دارد و میتوان با ذهنی پرسشگر به فهم و تفسیر آیات قرآن متناسب با نیازهای بشری پرداخت و این همان است که در حدیث امام علی(ع) از آن به استنطاق قرآن تعبیر شده است. اما در زندگی غربی که لذت مادی بر اساس محور رفاه مادی لذتبخش میشود، تلاشها لذتبخش نیست و تنها خوردن و استراحت حاصل از درآمد آن لذتبخش است، اما در نوعی از زندگی که محور هماهنگکنندهی زندگی قربالهی است، علاوه بر آنکه لذت مادی مثل خوردن و استراحت کردن لذتبخش و مجدد و ممدد حیات است، تلاشها برای بهدست آوردن آن لذتهای مادی نیز بهخودی خود معنا دارد و بهجتآفرین است؛ چراکه محور هماهنگکننده، قرب الهی و نه رفاه مادی است. اگر میخواهید این اطلاعات برای ارائه تبلیغات مبتنی بر علاقهتان به شما ارائه نشود، میتوانید با تغییر تنظیمات کوکی خود از آن انصراف دهید.

دیدگاهتان را بنویسید