جستار – اقتصاد مقاومتی

اقتصاد ایران پس از بیش از دو سال رکود توانسته تا حدی بهبود یابد. قانونی هست که شما قانون را باید عوض کنید یا اصلاح کنید یا قانون جدیدی را بر این قوانین اضافه کنید؛ احتیاج به این چیزها پیدا میکنید؛ یا یک جایی یک حرکت قضائی لازم است؛ همهی اینها را دو قوّه حاضرند همکاری کنند برای اینکه این اقتصاد مقاومتی انجام بگیرد. سیستمی که از تکنولوژی برای دریافت یک ورودی، و سپس تغییر آن با توجه به کاربرد، و تولید خروجی استفاده میکند به عنوان سیستم تکنولوژیک یا سامانه فناوری شناخته میشود. در سمت هزینه، مصرف بخشهای دولتی و خصوصی به ترتیب تا 3/ 2 و 4/ 0 درصد کاهش یافته و ممنوعیتهای وارداتی سبب شده است تا واردات تا 29 درصد کاهش یابد و کاهش 4/ 5 درصدی در صادرات را خنثی کند. 47- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بهعنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمروهای امور حاکمیتی در چهارچوب سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی که ابلاغ خواهد شد. در طول دهه گذشته، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران ناچیز بوده، به طوری که تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه به سطح سال 2006 سقوط کرده است. دولت که با کاهش درآمدها روبهروست، هزینهها را برای کاهش اثرات منفی بر کسری متعادل کرده است؛ کسری بودجه حدود 2 درصد افزایش یافته و به 9/ 6 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.

برخى از اندیشمندان گمان کردهاند که علم سیاستبه بررسى قدرت در جوامع کل مىپردازد نه جوامع خاص. با توجه به سهم بزرگ خانوارهای آسیبپذیر در ایران، این شوکها میتوانند فقر را به میزان قابل ملاحظهای افزایش دهند. دولت جدید ایران در غیاب بازگشت درآمدهای نفتی در میانمدت با کمبود مالی قابل ملاحظهای روبهرو خواهد بود. 50- اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجهای و تعادل بین منابع و مصارف دولت. در دوره آوریل-آگوست 2021 صادرات غیرنفتی ایران تا سطح پیش از وقوع همهگیری بهبود یافته و با 61 درصد رشد سالانه به 6/ 17 میلیارد دلار رسیده، در حالی که واردات با 21 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 6/ 16 میلیارد دلار رسیده که به مازاد تجاری غیرنفتی منجر شده است. انتظار میرود متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران در میانمدت زیر 3 درصد باقی بماند. بازگشت تدریجی تقاضای جهانی و محدودتر شدن تعطیلیهای کرونایی، به همراه رشد بخش نفت (2/ 11 درصد) و تولید (1/ 7 درصد)، به رشد 4/ 3 درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در 2021-2020 منجر شده است. به دلیل اینکه درآمدهای نفتی تنها 10 درصد از درآمدهای دولت را تشکیل میدهد، اثرات مالی بهبود در بازار جهانی نفت در 2021-2020 برای ایران محدود بوده است.

با وجود این، به دلیل تحریمهای آمریکا و پیچیده شدن تجارت و معاملات مالی بینالمللی، دسترسی ایران به ذخایر ارزی خارجی همچنان محدود باقی مانده است. زمانی که تغییر پیاده سازی یا برنامه ریزی شد میتوان بر روی مرحله بعدی در چرخه عمر توسعه سیستم متمرکز شد (حرکت برگشتی به حوزه A با دنباله روی پیکان نشانه دار v). اولین کامپیوتری که قادر به ذخیرهی برنامه در حافظه بود و به فروش عمومی رسید، Ferranti Mark I ، متشکل از 4050 وَلو و دارای توان مصرفی 25 کیلووات بود. لذا رجا واثق دارد با استقبال گسترده ای که از سوی جامعه علمی پویا و فرهیخته کشور شده است این مهم در اولین فرصت ممکن محقق خواهد شد. به علاوه، افزایش چالشهای آب و هوایی که به کمبود آب و انرژی منجر شده است، به همراه تورم بالا، میتواند فشار بر طبقات آسیبپذیر را افزایش داده و بر نارضایتیهای اجتماعی بیفزاید. دارد تمام میشود؛ الان آخر بهمن است، اقدام و عمل باید نشان داده بشود. وی با اشاره به وجود نیروهای انسانی توانمند در کشور، اظهار کرد: ایران در این شاخص جزو رتبههای اول است، ولی در بهره گیری از این نیروها مشکل داریم؛ چرا که به اندازه کافی از نیروهای متخصص استفاده نکردیم که این چالش باید مرتفع شود.

این در حالی است که ارزش پول مجددا در دوره آوریل-آگوست 2021 حدود 16 درصد کاهش داشته و قیمت کالاهای وارداتی را افزایش داده است. نسبت جمعیت شاغل نیز در دوره آوریل-ژوئن 2021 حدود 1/ 2 درصد پایینتر از سطح 8/ 39 درصدی پیش از همهگیری باقی مانده، به طوری که تاثیرات منفی به طور نامتناسبی بر زنان بیشتر بوده است. تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار اوراق قرضه نیز به علت افزایش نااطمینانیهای اقتصادی و نرخهای بهره واقعی منفی، موفقیت کمتری داشته، به طوری که در دوره آوریل-سپتامبر 2021 حدود 46 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. گروه حقوق دانشکده دارای رشته های کارشناسی ارشد حقوق گرایش مالی و اقتصادی، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و کارشناسی پیوسته حقوق می باشد. به نظر میرسد، با وجود رشد محدود درآمدهای غیرنفتی، چشمانداز نامطمئن افزایش درآمدهای نفتی، افزایش دستمزد و هزینههای بازنشستگی، همچنان توازن مالی ایران در حالت کمبود باقی بماند. این رشد قابلتوجه در صادرات عمدتا منعکسکننده بسته شدن مرزها در شروع ویروس کروناست. بانک جهانی دورنمای رشد اقتصادی ایران را متوسط پیشبینی کرده است که تحتتاثیر چالشهایی، چون موجهای بعدی کووید-19، نااطمینانی در محقق نشدن رفع تحریمهای اقتصادی، تنشهای اخیر در افغانستان و تاثیرات آب و هوایی، قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید