جستار – اقتصاد مقاومتی

برای مثال علم اقتصاد به ما میگوید: افراد و شرکتها بهتر است در یک کار خاص، تخصص پیدا کنند و برای دیگر نیازهایشان دست به تجارت بزنند به جای اینکه بخواهند تمام نیازهایشان را خودشان تامین کنند. از نگاه او سیاست مثل هر کار تخصصی و حرفهای دارای متخصصانی است که باید به آن بپردازند و کار آن را انجام دهند و ما از خروجی آن بهرهمند شویم. باید بتوان در روزمره از آن استفاده کرد و شخصی نیست بلکه جمعی است. علاوه بر این اعمالی که فرد فرد انسانها انجام میدهند به شدت تحت تاثیر ارزشهای شخصی آنها است. حتی اگر ما به این مسئله آگاه نباشیم. فلسفهی اقتصاد همچون علمِ تصمیمگیری، زندگی روزمرهی ما را اداره میکند. برای همهی ما لازم است درباره اینکه اقتصاد چیست و چگونه زندگی روزمرهی ما را تحت تاثیر قرار میدهد چیزهایی بدانیم. واقع شده دیگر. ما الان سی و هفت سال است داریم حرکت میکنیم، پیش میرویم، کار میکنیم، ایستادگی میکنیم. این گروه از سال 1384ش. با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آغاز به کار کرد و اکنون در گرایش های سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، کسب و کار الکترونیکی و مدیریت دانش (هوش کسب و کار و مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات) دانشجو می پذیرد.

۱۷. تدوین ضوابط مربوط به خلق هنرهای نمایشی و جلوگیری از گرایش این هنر به سوی فرهنگ های منحط و نازل. ۲۰. وضع مقررات ضوابط و دستورالعمل­ها یا پیشنهاد تصویب یا اصلاح قوانین و مقررات مربوط به وظایف و مأموریت­های محوله برای تصویب در هیات وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع ذی­صلاح در چهارچوب موازین قانونی. ۶. تدوین و ارائه برنامههای اجرایی و نظارتی جهت برگزاری جشنوارهها، همایشها و نمایشگاههای فرهنگی و هنری در سطح ملی و بینالمللی مطابق با ضوابط مربوطه همچنین فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای حضور و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در آنها. به عبارتی این نوع آموزش استفاده از اینترنت برای یادگیری می باشد که از طریق ارتباطات اینترنتی و مرورگر در هر زمان و یا مکانی می توان به این مقصود دست یافت. حاکمیت، در نظامهای سیاسی گوناگون اعم از سلطنت موروثی با تعریف ماکیاولی و ژان بدن، سلطنت مطلقه مدنی ازنظر توماس هابز، سلطنت مشروطه منطبق با دیدگاه جان لاک، و جمهوری بر اساس منطق اندیشمندانی همچون ژان ژاک روسو، هرکدام بر اساس تعریف خاصی که برآمده از ماهیت آن نظام سیاسی است با حقوق و آزادیهای فردی مواجه میشوند و به همین دلیل محدودیتهای توسعه سیاسی با توجه به تنوع ساختارهای سیاسی، متنوع و متفاوت میشود؛ بهطوریکه در نظام سلطنتی موروثی، بیشتر، از امتناع توسعه سیاسی میتوان سخن گفت زیرا در این نوع ساختار سیاسی محور اصلی سیاست، تشخیص شاه و عملکرد مبتنی بران است.

مسئلهی انرژی هستهای را مطرح میکنند، مسئلهی حقوق بشر را مطرح میکنند، مسائل گوناگون را مطرح میکنند، که اینها بهانه است. ٣. تحقیق، مطالعه بررسی و جمعآوری اطلاعات مورد نیاز در زمینه تبلیغات رسانههای جهانی در خصوص مسائل استان و منطقه و کشف روشهای مورد عمل آنها و اتخاذ شیوهها و برنامههای مناسب به منظور مقابله با آن. تحلیل اقتصادی چهار چوب عقلانی سیستماتیک و منحصر به فردی را برای تحلیل اهمیت موضوعات اقتصادی در مراقبت های بهداشتی ارائه میکند و راه حلهای مفیدی را برای حل مسائل پیشنهاد میکند. اینها باید سنجیده بشود؛ آن دستهی اوّل تقویت بشود؛ دستهی دوّم، حتّیالمقدور کشانده بشود به سمت اقتصاد مقاومتی؛ دستهی سوّم بهطور کامل جلوگیری بشود. مقصود از طراحی فناوری حل مشکلات انسان بوده است؛ این پدیده باید نیازها و خواستههای انسان را برآورده کند. مشکل اصلی اقتصاد این است که انسان در جهانی زندگی میکند که نیازهای بیپایان اما ابزار محدودی در اختیار دارد. ما در جهانی زندگی میکنیم که منابع محدودی دارد و اقتصاد به ما کمک میکند تا این منابع محدود را طوری مصرف کنیم که نیازهای بیپایان ما را پاسخ بدهد. ما میگوییم ریختوپاش نباشد؛ مصرف کردن یک حرف است، بد مصرف کردن یک حرف دیگر است. یک حوزه شامل فرآیند فهم علت و نتایج کوتاه مدت نوسانات درآمد داخلی است که با نام چرخهی کسب و کار شناخته میشود.

حوزهی دیگر شامل چرخهای است که اقتصاد کلان میکوشد عواملی را بررسی کند که رشد بلند مدت اقتصادی یا افزایش درآمد داخلی را محقق میکند. افزایش بهرهوری و استفادهی کارآمدتر از منابع میتواند منجر به بالاتر رفتن استانداردهای زندگی شود. برای مثال علم اقتصاد به ما میگوید که سود میتواند رقابتهای جدیدی را وارد بازار کند یا مالیات میل به مصرف را کاهش دهد. در پاسخ به این سوال که دقیقا اقتصاد چیست، باید گفت علم اقتصاد بر عمل انسانی تمرکز دارد که دانشی ناقص دارد و میتواند به شکلی نامنسجم و غیرقابل پیشبینی رفتار کند. او در نوشتههای خود آورده است که کار، مواد اولیه و زمان باید به صورت بهینه در کنار هم جمع شوند تا بتوانیم بر کمبودها غلبه کنیم. اقتصاد تمرکز بسیار زیادی بر روی چهار عامل تولید یعنی: زمین، نیروی کار، سرمایه و کسب و کار دارد. عواملی که در اقتصاد خرد و کلان مطالعه میشوند بر روی یکدیگر تاثیر میگذارند. کسانی که در حوزهی اقتصاد کلان کار میکنند مشغول مطالعهی شاخصهایی کلی مانند نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمتها و در نهایت بررسی اینکه هر یک از بخشهای اقتصاد چگونه بر روی دیگر بخشها اثر میگذارد، هستند تا بفهمند اقتصاد چگونه عمل میکند.

دیدگاهتان را بنویسید