بهترین شاعر معاصر ایران – لیست ۱۰ تایی

در دورانى که شاهد و ناظر بارور شدن انقلاب اسلامى بودیم، با چشم خود دیدیم که: اشعار موزون و شعارهائى که در قالب شعر ریخته مى شد، چه شور و هیجان و جنبشى مى آفرید، و چگونه خون ها را در رگ ها به جوش مى آورد، و صفوف انسان ها را به خروش وامى داشت؟ کاشفی مستزادهایی را که جزئی از ساختار معنایی شعر هستند، «مستزاد موقوف» نامیده، و آن را از مخترعات امیر خسرو دهلوی برشمرده است (ص ۱۲۷).

گویا ساختار این کتاب مثل ساختار کتاب قبلی است؛ از این رو میتوانیم این کتاب را دنباله کتاب قبلی بدانیم؟ همچنین شکلگیری جریانهای شعر چریکی، تودهای و کارگری در جان و جهان شعر انقلاب، مسیر این شعر را از مسیر شعر انقلاب اسلامی جدا میکند که پرداختن به آنها مجالی فراختر میطلبد. این جریان ادبی با شعر انقلاب اسلامی در عین اینکه از وجوه اشتراک فراوانی برخوردار است، در مواردی نیز دارای وجوه افتراق میباشد که پرداختن به آنها برای هویتبخشی به این دو جریان ادبی ضرورت دارد. او همچنین لفظ رباعی را برساختۀ مستعربه (ایرانیان عربمآب) دانسته، و در وجه تسمیۀ آن گفته است: چون بحر هزج در اشعار عرب مربعالاجزا ست، به این شعر رباعی گفتهاند (ص 85). نصیرالدین طوسی گوید: «ترانه را قدما چهار بیت گرفتهاند و آن را چهاربیتی خوانده و به تازی رباعی» (ص ۶۲).

حافظ در این بیت نیز نشان داده معماری خوب و عناصر آن را کاملاً میشناخته و بین معماریِ خوب و فاخر با معماری که در حد رفع نیاز در یک کاروانسرایی که اقامتها نیز در آن بسیار کوتاه باشد و ساختمانش به این منظور طراحی شده باشد که مسافران در آن لختی بیاسایند، تفاوت قائل بوده و این معماریها را از یکدیگر جدا میدانسته است. از این منظر تفکیک و مرزبندی بین عناوین فوق برای سهولت کار و ارائه تعریفی کاربردی، روشن و روشمند از شعر انقلاب اسلامی ضرورت تام دارد.

البته در این نکته تردیدی نیست در ذهن و زبان شاعرانی که در فضای انقلاب بالیده و قد کشیدهاند، منظور از «شعر انقلاب»، همان شعر انقلاب اسلامی است، ولی حذف پسوند «اسلامی» ناخودآگاه باعث خلط مبحث میشود و حتی گاهی ذهن اهل پژوهش و تحقیق را نیز در ارائه تعریفی جامع و مانع از «شعر انقلاب اسلامی» به اشتباه میاندازد. با این همه و با توجه به تعاریفی که از سبک ارائه شده است، نمیتوان گفت که شعر بعد از انقلاب – از نظر قالب و فرم – به سبک جدیدی رسیده است.

نکته دیگری که اشاره به آن ضروری است این است که انقلاب اسلامی ، شعر را از دایره بسته مخاطبان خاص بیرون کشید و به متن جامعه وارد کرد. اگر بتوانید در شروع سخنرانی، توجه مخاطبان را به صحبتهای خود جلب کنید به گونهای که تا پایان شما را همراهی کنند، نیمی از راه را جلو رفتهاید. برای هدف خود تلاش می کنید و معمولاً تا به آن نرسید از راه خود باز نمی گردید.

برای انتخاب متن اول سخنرانی خود از جملات و عبارات ساده استفاده کنید تا مخاطب با شما همراه شود. در دوران معاصر، نیما یوشیج دفتری متشکل از 000‘2 رباعی از خود بهجا گذاشته که از لحاظ شمار و دیگر ویژگیها در خور اهمیت است. محمدصالح رضوی، دو مجموعۀ رباعی دیگر به نامهای دقایق الخیال و معارج الخیال دارد که اولی بر مبنای حروف تهجّی قافیۀ رباعیات، و دومی بر اساس نام شاعران تنظیم شده است (میرافضلی، یادداشتها). وحیدیان کامیار این وزن را مبنای وزن رباعی دانسته است (ص ۱۳۶). چگونه می روی با این که میدانی چه تنهایم ؟

با پیروزی انقلاب در بهمن ماه 57 و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی و تأثیرپذیری شاعران معاصر از شخصیت انقلابی و سلوک معنوی واجتماعی حضرت امام(قدس سره الشریف)، لهجه ادبیات معاصر تغییر کرد و «گفتمان ادبی» جدیدی در حوزه ادبیات معاصر شکل گرفت که این گفتمان برآمده از بطن فرهنگ دینی و انقلابی و مبتنی بر آموزههای وحیانی و قرآنی بود. که این رابطه در بعد معنوی بر عکس می شود . پیروزی انقلاب اسلامی و درک حضور معنوی و با صلابت امام در جامعه، الهام بخش شاعران در خلق و آفرینش آثار ادبی با مضامین جدید شد و گفتمان ادبی ایستا و انفعالی قبل از انقلاب، تبدیل به گفتمان پویا و انقلابی شد و شعر معاصر در مسیر جدیدی به راه افتاد.

البته در برخی نقاط مثنوی وغزلیات شمس مولوی زن را چیزی شبیه سوزن عیسی می داند که جلوی پیشرفت معنوی او را می گیرد واین به دلیل دنیا خواهی زن است . به نظر بهار، ترانه یا ترانک نوعی از اشعار عهد ساسانی و شبیه تصنیفات عامیانۀ امروزی بوده که رباعی و دوبیتی از آن گرفته شده است (1 / 127). همایی (ص ۹۳؛ نیز نک : خانلری، ۲۱۴) بر آن است که وزن رباعی و بسیاری از اوزان عروضی در میان ایرانیان سـابقه داشته است. هرچند که این دینستیزی در شعر رنگی از مبارزه با جهل، خرافات و تحریفات را دارد، ولی در مواردی نیز به کفر و الحاد کشیده میشود.

در این مطلب گزیده ای از اشعار عاشقانه کوتاه و بسیار زیبای فخرالدین عراقی را آماده کرده ایم، برای مطالعه این متن های زیبا در ادامه با سایت چی شی همراه باشید. آنچه به اسم حکیم فارابی (د ۳۳۹ ق / 950 م) نیز آمده، همین حکم را دارد (شمیسا، ۱۶۶). رباعیّات شاعران قرن پنجم غالباً چهار قافیه ای است و از اینجا می توان قیاس کرد که رباعیّات قرن چهارم نیز بیشتر چهار قافیه ای بوده است12 رباعیّات شاعران قرن ششم بیشتر چهار قافیه ای است منتهی هرچه به اواخر این قرن نزدیک می شویم از نسبت رباعیّات چهار قافیه ای کاسته می شود .

سعید نفیسی که اشعار رودکی را گرد آورده، در پایان رباعیات او مینویسد: «بیشتر این رباعیات در کتابهای متأخران آمده و در انتساب آنها به رودکی شک دارم» (ص ۵۱۸). فقر فخر رسول الله (ص) است اما نه فقری که باز همان رسول الله صلی الله علیه وآله آن را مرز شرک می داند . آرى، همان گونه که در حدیث معروف از پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) نقل شده: «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، وَ إِنَّ مِنَ الْبَیَانِ لَسِحْر»؛ (بعضى از اشعار، حکمت است، و پاره اى از سخنان، سحر)! این سخن را آنجا فرمود: که دشمن با اشعار هجو آمیزش، براى تضعیف روحیه مسلمانان تلاش مى کرد، پیامبر(صلى الله علیه وآله) دستور داد: در مذمت آنان و تقویت روحیه مؤمنین، شعر بسرایند.

عشقی در این شعر اشاره به نظریه تکامل داروین (زیستشناس انگلیسی) دارد که بر اساس نص صریح آیات قرآن فرضیهای باطل و در تقابل با آموزههای دینی است. در این مطلب، گلچینی از احساسی ترین و تاثیر گذارترین متن های عاشقانه انگلیسی ❤️ … در ۷۴۱ ق، محمد بن بدر جاجرمی، باب 28 مونس الاحرار فی دقائق الاشعار را به رباعیات شاعران قرن 6 و 7 ق اختصاص داد؛ فصلهای این بـاب کموبیش به ابواب نزهة المجالس شباهت دارد. ن. فرای، ترجمۀ حسن انوشه، تهران، ۱۳۶۳ ش؛ اذكائی، پرویز، باباطاهرنامه، تهران، ۱۳۷۵ ش؛ بهار، محمدتقی، بهار و ادب فارسی، به کوشش محمد گلبن، تهران، ۱۳۵۱ ش؛ بهاری، الوند، «عروض جدید و وزن رباعی»، وزن شعر فارسی از دیروز تا امروز، به کوشش امید طبیبزاده، تهران، ۱۳۹۴ ش، دفتر دوم؛ جمال قرشی، محمد، عراضة العروضیین، به کوشش محسن ذاکرالحسینی، تهران، ۱۳۸۲ ش؛ خانلری، پرویز، وزن شعر فارسی، تهران ۱۳۶۷ ش؛ خواجوی کرمانی، محمود، دیوان، به کوشش احمد سهیلی خوانساری، تهران، ۱۳۶۹ ش؛ خوشگو، بندرابن داس، سفینۀ خوشگو، به کوشش حکیم اصغر، تهران، 1389 ش؛ دولتشاه سمرقندی، تذکرة الشعراء، به کوشش ادوارد براون، لیدن، ۱۹۰۱ م؛ رشید وطواط، محمد، حدایق السحر فی دقایق الشعر، به کوشش عباس اقبال آشتیانی، تهران، ۱۳۶۲ ش؛ ریاحی، محمدامین، زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی، تهران، ۱۳۶۹ ش؛ سرّاج، عبدالله، اللمع فی التصوف، به کوشش نیکلسن، لیدن، ۱۹۱۴ م؛ سلمی، محمد، طبقات الصوفیة، به کوشش یوهانس پدرسن، لیدن، ۱۹۶۰ م؛ شروانی، جمال خلیل، نزهة المجالس، به کوشش محمدامین ریاحی، تهران، ۱۳۶۶ ش؛ شفیعی کدکنی، محمدرضا، موسیقی شعر، تهران، ۱۳۷۰ ش؛ شمس قیس رازی، محمد، المعجم، به کوشش محمد قزوینی و محمدتقی مدرس رضوی، تهران، ۱۳14 ش؛ شمیسا، سیروس، سیر رباعی در شعر فارسی، تهران، ۱۳۷۴ ش؛ عنصرالمعالی کیکاووس، قابوسنامه، به کوشش غلامحسین یوسفی، تهران، ۱۳۶۴ ش؛ کاشفی، حسین، بدایع الافکار فی صنایع الاشعار، به کوشش جلالالدین کزازی، تهران، 1369 ش؛ کامگار پارسی، محمدتقی، رباعی و رباعیسرایان از آغاز تا قرن هشتم هجری، به کوشش اسماعیل حاکمی، تهران، ۱۳۷۲ ش؛ لازار، ژیلبر، بررسی وزن شعر ایرانی، ترجمۀ لیلا ضیاء مجیدی، تهران، ۱۳۹۵ ش؛ محمد بن عبدالخالق، «انیس الشعراء»، نامۀ معانی، به کوشش بهروز ایمانی، تهران، ۱۳۸۳ ش؛ محمود گاوان، مناظر الانشاء، به کوشش معصومه معدنکن، تهران، ۱۳۸۱ ش؛ میرافضلی، علی، جنگ رباعی، تهران، 1394 ش؛ همو، کتاب چهارخطی، تهران، ۱۳۹۷ ش؛ همو، یادداشتها؛ نجفی، ابوالحسن، اختیارات شاعری و مقالههای دیگر، تهران، ۱۳۹۴ ش؛ نجیب کاشانی، تاریخ کشیکخانۀ همایون، به کوشش اصغر دادبه و مهدی صدری، تهران، ۱۳۹۳ ش؛ نصیرالدین طوسی، معیار الاشعار، به کوشش محمد فشارکی، تهران، ۱۳۸۹ ش؛ نفیسی، سعید، محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی، تهران، ۱۳۸۲ ش؛ وحیدیان کامیار، تقی، بررسی منشأ وزن شعر فارسی، مشهد، ۱۳۷۰ ش؛ همام تبریزی، دیوان، به کوشش رشید عیوضی، تبریز، ۱۳۵۱ ش؛ همایی، جلالالدین، محرم اسرار، تهران، ۱۳۷۹ ش.

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاري صدا و سيما، مراسم اختتامیه شانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی شعر فجر، عصر دیروز (چهارشنبه ۴ اسفندماه)با حضور محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یاسر احمدوند، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد، علی رمضانی، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، اهل قلم و اصحاب رسانه در تالار وحدت برگزار شد. برای دریافتن «سبک ادبی شعر انقلاب اسلامی» باید ضمن بررسی اشتراکات زبانی، ادبی و مضمونی آثار این دوره، وجوه افتراق آثار ادبی این دوره با دورههای پیشین را نیز مورد مطالعه قرار دهیم، چرا که جنبههای فردی و وجوه تمایز آثار ادبی یک دوره است که در نهایت منجر به پیدایش و ظهور یک سبک ادبی جدید میشود.

عنوان «سبک» و «سبکشناسی» از ابداعات ملک الشعرا بهار برای تقسیمبندی دورههای ادب پارسی است. 6 – خود تحقیری به جای مفاخره (در اشعار شاعران دورههای قبل جز مفاخره چیزی نمیتوان یافت). شعراي زيادي قبل از صائب نگرش انتقاد آميزي به شخصيت خضر داشته اند؛ اما چون بسامد اين موضوع در اشعار آنان زياد نبوده است. با عنایت به مقدمه بالا، «شعر انقلاب اسلامی» به شعری گفته می شود که موضوع و مضمون اصلی آن، «انقلاب اسلامی» و هنجارها و ارزش های بر آمده از آن است. وبه همین دلیل ایرانیان از دیر باز با این شاعر بزرگ علاقه وافری داشته ودر طول این هفتصد سال از در گذشت وی شرح ها و تفسیر های مختلفی نوشته اند .

با توجه به اینکه هیچ نمونهای از این رباعیات نقل نشده، نه تنها دربارۀ زبان، بلکه دربارۀ وزن آنها نیز نمیتوان با قاطعیت سخن گفت. سایه، مشفق کاشانی، عزت الله فولادوند نیز با سرودنِ غزل های نو در زمره غزل پردازان سالمند این دوره شمرده می شوند. این شب شعر به دلیل محدودیت های کرونایی شهرستان و به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت پخش زنده از طریق فضای مجازی برگزار شد و شاعران و نویسندگان شهرستان اشعار و نوشته های خود را در وصف انقلاب و مقام مادر قرائت کردند.

کانون ادبی روزبهان توی کتابخونه عمومی شهرستان فسا با جدیت به بحثهای علمی ادبیات میپردازه و هر هفته یکی از موضوعات جدی ادبیات رو با حضور افراد متخصص به بحث میذارن. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان اصفهان، شب شعر “درخدمت نور ” دوشنبه ساعت 19 به همت اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان و با همکاری بسیج هنرمندان و انجمن های ادبی از طریق فضای مجازی برگزارشد. یا حکایت های شیرینی که می گفتیم. زن در اندیشه های مولوی نماد زن در دیدگاه مفتیان اهل سنت وزاهدان پارسای بی خبر از جامعه یا فقیهان شیعه وسنی نیست .

دیدگاهتان را بنویسید