انتقال فناوری، راهکاری کارآمد جهت توسعه و تجاریسازی

میبینیم همان شخص متدین در داخل دانشگاه که فرض کنید مدیریت یا اقتصاد خوانده، هرچه با او دربارهی مبانی دینی این مسائل حرف میزنیم، به خرجش نمیرود. این علوم انسانی، تربیتشده و دانشآموختهی خود را آنچنان بار میآورد که نگاهش به مسائل مبتلابه آن علم و مورد توجه آن علم – چه حالا اقتصاد باشد، چه مدیریت باشد، چه تعلیم و تربیت باشد – نگاه غیر اسلامی است. ۱۴. گردآوری، تدوین و انتشار گزارش های عملکرد وزارت در دوره های معین و همچنین تهیه و گردآوری آمار و اطلاعات مورد نیاز با هدف اقناع و اطلاع رسانی به مخاطبین در راستای وظایف دبیرخانه ای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات . سیاست فرهنگی در این جهت و در این مسیر است که تدوین میشود. سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت) مسئولیت تهیه منابع درسی و دانشگاهی را در زمینه علوم اسلامی و انسانی بر عهده دارد. خانه علوم انسانی با تیم حرفهای و شناخته شده در آموزش علومانسانی نیز چون بازوی پرقدرت در کنار مسئولین آموزشی تمام نیروی و توان خود را برای آموزش همراه با کیفیت علومانسانی صرف میکند. روش تاریخی یعنی تاریخ علوم انسانی به ما کمک میکند تا بتوانیم نگرش کلان به علوم انسانی و رشتههای مختلف آن پیدا کنیم و سپس با بهرهگیری از فلسفه علوم انسانی به کشف مبانی تأثیرگذار بر نظریههای علوم انسانی پی ببریم.

بخشهای این کتاب عبارت است از: فصل اول: چیستی علوم انسانی، فصل دوم: مبانی علوم انسانی سکولار، فصل سوم: مبانی علوم انسانی اسلامی، فصل چهارم: قلمرو اسلام در عرصه علوم انسانی، فصل پنجم: تأثیر مبانی بر نظریههای علوم انسانی. آنگاه با استفاده از روش منطقی به نقد مبانی غربی بپردازیم و مبانی فلسفی اسلامی را جایگزین آنها سازیم تا به نظریههای علوم انسانی اسلامی دست یابیم. هدف اصلی آن توسعه زمینه تبادل ایده ها در طیف وسیعی از موضوعات مهم مربوط به علوم انسانی و علوم انسانی در این حوزه است. در این نظام سیاسی مانند دیگر نظامها ارائه تصویری از جهان بهتر و طرّاحی شیوههایی برای رسیدن به آن از رسالتهای عمده حکومت است. توجه نکردن او به سیاست به خاطر کماهمیت بودن سیاست یا بیاطلاعی و بیتوجهی نبود، بلکه او توجه خود و بسیاری به سیاست را فاقد توجیه میدانست و نهایتاً تحلیلی که برایش قابل قبول بود این بود که مردم در ایران مالیات نمیدهند و از اینرو ناچارند که خود به سیاست بپردازند؛ چراکه در جوامع دیگر مردم مالیات میدهند تا بخشهای از کارها را دیگران انجام دهند و سیاست یکی از این کارها است.

تقریباً ۵۰٬۰۰۰ سال پیش، استفاده از ابزارها و مجموعهای از رفتارهای پیچیده، به نظر بسیاری از باستانشناسان مرتبط با ظهور زبان کاملاً مدرن بود. در این تحقیق 14 مصاحبه انجام گرفت که شامل دو بخش مدیران آگاه از موضوع و متخصصان فناوری اطلاعات و مدیریت بهعنوان نظریهپردازان این حیطه بود. در این پژوهش از اطلاعات 40 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تونس طی سالهای 2009 تا 2014 استفاده شد. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» در آذرماه ۱۳۸۲، با هدف انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در علوم انسانیِ دانشگاهی و تقویت پشتوانه پژوهشی کتابهای «سمت»، تأسیس شد. بنابراین در حوزه علمیه علوم انسانی را بخوانند، اینها را یاد بگیرند، صورتبندی مسائل و عناوین را در این علوم فرا بگیرند؛ بعد برگردند به مبانی اسلامی، ببینند مسائل متناظر آنها با تفکر اسلامی چگونه است و چگونه شکل میگیرد. در همین راستا تاکنون بیش از ۲۴۰۰ عنوان کتاب منتشر کرده است. یک عنصر کلیدی در این مشکل همان چیزی است که ایکله آن را «خیانت شاهینها (تندروها)» مینامد: کسانی که طرفدار پایان دادن به جنگ هستند اغلب به عنوان عناصر غیرمیهنی یا بدتر از آن طرد میشوند، اما تندروهایی که جنگ را بی جهت طولانی میکنند ممکن است در نهایت آسیب بیشتری به ملت وارد کنند.

در مورد نسبت جامعه مدنی با دولت از همان آغاز تفکر سیاسی اختلاف عقیده وجود داشته است. در این چنین شرایطی حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی در غرب آسیا و همچنین تامین منافع جمهوری اسلامی ایران نیازمند نوسازی و بهسازی دستگاه سیاست خارجی است چرا که سازوکار غیر روزآمد دستگاه سیاست خارجی توان پیشبرد گونه های نوین دیپلماسی را به شکل مطلوب و مورد انتظار انقلاب اسلامی ندارد. بنابراین او با توجه به بافتِ تصمیمگیری در سطح کلان سیاست خارجی ایران، نمیتوان از او توقع چندانی برای تغییر و تحول در حوزه دیپلماسی داشت. فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا که نظریات متفکران اسلامی را دراینزمینه منعکس کرده، از مجلات پیشرو در زمینه این تغییر نگرش بوده است. باید این پایه ها ریخته شود؛ و این ممکن نخواهد شد، مگر اینکه با علوم انسانی آشنا باشیم؛ شکی در این نیست. شکی نیست که علوم انسانی در زمان حاضر، شأن خود را در جامعه ما ندارد و نسبت به علوم پزشکی، علوم مهندسی و علوم پایه از رونق بسیار کمتری برخوردار است؛ درحالیکه به دلایلی این علوم نقش مهمی در اعتلای جامعه اسلامی ما دارند. دوم، تعریف کامل مصداق مقبول و مورد نظرآن که طبعا تحتتاثیر افکار و عقاید تعریف کننده و مکتب و ارزش مورد قبول وى شکل ویژه و مکتبى خاصى پیدا کرده از دید تعریف کننده و جامعه وى کامل و مورد قبول است; ولى، از دید جوامع دیگر ناقص و نادرستبوده و پذیرفته نمىشود.

دیدگاهتان را بنویسید