الاهیات فلسفی با نگاه عقلانی به دین

این ناامیدی برانگیزاننده این پرسش است که اگر به قول مشهور در تفکر غربی خدا مرده است، پس پرسش معنای زندگی چه میشود؟ اگر چه در بيان به زنان گفته ميشود كه پوشيده بيرون آييد؛ ولي واقعيت آن است كه به مرد گفته ميشود، بهره برداري جنسي در همه جا ممنوع. البتّه شايد احساس رضايت آني و زود گذر پديد آورد، ولي كمتر كسي است كه بر خورداري از اين حالت و رفتار را ارزش تلقي كند و شخص برخوردار از اين روحيه را ارزشمند بداند.

مسلم است که نگاه همه فلاسفه به امر سعادت یکسان نیست و هر فیلسوفی بر مبنای دستگاه فکری اش سعادت را تعبیری خاص کرده. لفظ یا اصطلاح cogito یک حقیقت منطقی بدیهی است که همچنین به طور شهودی از وجود یک چیز خاص یعنی خود شخص آگاهی قطعی میدهد. 2. با در نظر گرفتن قلمرو عقل، هیچگاه داوریهای قطعی آن، با شرع، یعنی آنچه در کتاب آسمانی و سنت متواتر و متضافر وارد شده باشد، تعارضی وجود ندارد.

یعنی تأثیر پذیرفتن چیزی از چیزی دیگر. فلسفه همواره از روزهای آغازین حیات خود، علمی مقدس و فرا بشری تلقی می شد و آن را علمی الهی می دانستند. پس از آماده شدن مطالب و تکمیل آن، مطالب و موضوعات پراکنده را به صورت یک نوشته منسجم درآورید. در ازدواج به دلیل اینکه افراد با واقعیتهای زندگی بیشتر مرتبط میشوند و مسئولیتهای بیشتری را بر عهده میگیرند، لذا جسم و ذهن هر دو برای بهبود و رفاه زندگی تلاش بیشتری را میکنند و نتیجتاً فرد از لحاظ فردی از حالت نیاز و وابستگی به سوی استقلال و خودکفایی گام بر میدارد و از لحاظ اجتماعی فرد کم کم از یک وجود مصرف کننده به وجود تولید کننده یا خدمات دهنده در اجتماع تبدیل میشود.

در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و شد شب و روز و کشتیهایی که در دریا به سود مردم در حرکتند و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده و زمین را به وسیلة آن پس از مرگ زنده میکند و انواع جانداران را در آن گسترده و همچنین در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که میان زمین و آسمان مسخرند نشانههایی است – بر یگانگی او – برای مردمی که تعقل کنند. این تغییر جهت با چاپ کتاب هایدن وایت به نام «فراتاریخ» و نوشتههای لوئیس مینک در همان دوره شروع شد. برای دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان لازم است در کنار آثار و زیان های بدحجابی یا بی حجابی،پیشنۀ حجاب ،هم چنین فلسفه و فواید حجاب طرح گردد تا نتیجه مطلوب تری داشته باشد .

به عبارت ديگر نهی خليفه نهی سياسی بود نه نهی شرعی و قانونی ، طبق آنچه از تاريخ استفاده ميشود ، خليفه در دوره زعامت ، نگرانی خود را از پراكنده شدن صحابه در اقطار كشور تازه وسعت يافته اسلامی و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نميكرد ، تا زنده بود مانع پراكنده شدن آنها از مدينه بود ، بطريق اولی از امتزاج خونی آنها با تازه مسلمانان قبل از آنكه تربيت اسلامی عميقا در آنها اثر كند ناراضی بود و آنرا خطری برای نسل آينده به شمار میآورد ، و بديهی است كه اين علت امر موقتی بيش نبود .

وی در سال 1616 در بوهمیا، هندسه تحلیلی را ابداع کرد که روشی برای حل مسائل هندسی به صورت جبری و مسائل جبری به صورت هندسی است. اما ریشه حجاب چیست و چه دلایلى آن را به وجود آورده است؟ زیرا خالق حکیمی که آفریننده انسان است ، به دلیل “ظرافت ها و لطافت” های خاصی که در زنان آفرید و جاذبه و دلبری ویژه ای که در آنان قرار داد “حیا و عفت “آنان را که نوعی مصونیت و تقوای درونی است ، افزون از مردان تقدیر نمود .

به طور کلی مباحث فلسفی ماهیتا عمیق و دیدگاه ها و آرای فلسفی ذاتا ژرف اند و به همین جهت، فلسفه ژرف نگرتر از سایر دانش هاست و در این زمینه با هیچ یک، قابل مقایسه نیست. ثانیا آرای فیلسوفان آلمانی تباری چون کارنپ و ویتگنشتاین به فیلسوفان تجربه گرای انگلیسی نزدیک تر بود تا فیلسوفان آلمانی یا قاره ای. پس از فیش بردارى، مطالب انتخابى را با توجه به عناوین پژوهش، رده بندى کرده و هر فیش را در جاى مناسب خود قرار دهید. دست آخر با اشارهای به فلاسفهی تحلیلی بحث خود را به پایان میبرد. اما عنصر حجاب و پوشش اسلامي، نه تنها زن را از صحنه اجتماع و فعاليت هاي اجتماعي دور نمي كند بلكه زمينه هاي حضور مستمر و فعال زنان را در عرصه اجتماع، به همراه حقوق اجتماعي برابر، تضمین مي كند.

موفقیت و عزت شما را از خداوند مسئلت داریم . امروز شما زنان، سنگربان ارزشهاي اسلامي در مقابل وضع جاهلي دنياي غرب هستيد. تلاش و همت دلسوزانه و خیرخواهانه شما برای اصلاح جامعه و تحقق امر به معروف و نهی از منکر که از اهداف انبیا و امامان علیهم السلام بود، شایسته تقدیر و تحسین است. توجه: براى کسانى که علاوه بر پژوهش، مطالب جذاب و آموزنده در حیطه معارف اسلامى و در قالب شعر، داستان، لطیفه و یا خاطره ارسال کنند، حداکثر 2نمره منظور گردیده که به امتیاز پژوهش آنان افزوده مى شود.

هم از آن که پیش از انتشار این کتاب، کتابهای پر یا بیشمار دیگری به انگیزه پاسخگویی به همین پرسش روی چاپ دیدهاند و همین نویسنده را که خود از اصحاب صاحب نام فلسفه است، از باز گویی بسیاری گفتهها و پژوهش بسیاری پژوهیدهها بی نیاز ساخته است. مخالفان حجاب سعی کرده اند جریانات ظالمانه ای را به عنوان علت پیدا شدن حجاب ذکر کنند، و در این جهت میان حجاب اسلامی و غیراسلامی فرق نمی گذارند؛ چنین وانمود می کنند که حجاب اسلامی نیز از همین جریانات ظالمانه سرچشمه می گیرد… معرفیشده به عنوان «نظریهپرداز برجسته» کشور در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت، از سوی جشنوارهی بینالمللی فارابی، به جهت ارائهی «نظریهی ابتناء» و دریافت جوایز و تقدیرنامههایی از سوی یونسکو، آیسسکو و ریاست جمهوری و وزارت علوم جمهوری اسلامی.

از دیدگاه دیگر میتوان کیفیت و نحوه حصول مفاهیم علوم را در نظر گرفت.از این جهت میتوان با بحث علم النفس فلسفی(و بلکه تجربی)در مورد آنها پرداخت. خانوادههای ما باید سعی کنند سبک زندگی اسلامی و سیره اهل بیت را در زندگی خود جاری و ساری کنند. در این نوشتار نیـز اهـداف ازدواج با تـلاش انسانهـایی که ازدواج نمودهانـد فـراهم میشـود و باید اینچنین باشد؛ در حالی که وقتی از علل تشریع ازدواج سخن گفته میشود، توجهی به ارادهی انسانی در تأمین آنها نمیباشد؛ به عنوان مثال چه بخواهیم و چه نخواهیم فلسفهی ازدواج، پاسخ به ندای فطرت و تأمین آرامش است.

گواه این سخن كتيبه ها , سكه ها , تنديس ها , نقاشي ها , فرش ها , ظروف نقره و نقش هاى برجسته تاريخى برجا مانده است که همگی حاكى از آن است كه انسان ها از روزى كه پاى بر كره خاكى نهاده اند ,پوشش وحجاب را مراعات مى كرده اند. به گواه تاریخ برخی از دینباوران نیز بهطور کلی با فلسفه پیوند خوبی نداشتهاند. این نوشتار به طور خیلی مختصر و مقدماتی به برخی از پایهترین اصول منطق قدیم یا همان منطق ارسطویی یا منطق اسلامی میپردازد.

برخی از سرگشتگی های زندگی اخلاقی ما اساس کتاب “فلسفه زندگی” “کریستوفر همیلتون” را تشکیل می دهد. پس از طى این مرحله، به تکمیل موضوعات آماده شده بپردازید; یعنى در موردى که باید بحث تکمیل یا نقد شود، یا به استدلال بیش ترى احتیاج دارد، مطالب دیگرى را بدان بیفزایید. طلّابِ فلسفه را باید تشویق کرد. این دو نمونه روشن نشان دهنده آن است که اسلام با حضور زن در اجتماع مخالف نیست، اما شرط آن این است که حجاب اسلامى را به طور کامل رعایت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید