احادیث تربیت کودک در اسلام

هدف از موضوع مورد تحقیق آشنایی با تربیت دینی، آن هم دین اسلام آنگونه که ائمه و بزرگان دین مطرح کردهاند میباشد و در کل آشنایی با چگونگی تربیت دینی کودک برای پیشگیری از انحرافاتی که هم اکنون بسیاری از نوجوانان و جوانان گریبانگیر آن هستند چرا که کودک امروز همان نوجوان و جوان فردا و آیندهسازان مملکت هستند. در حقیقت باید زمینهای فراهم گردد که فرزند به راحتی و با اشتیاق، مشکلات و سئوالات خود را با والدین مطرح کند اگر آنان نتوانند این وظیفه را به خوبی انجام دهند، جوان برای دریافت پاسخ سئوالات خود به راههای نادرست و منابع غیر مطمئن روی آورده و دچار گمراهی و مشکلات روحی و فکری میگردد.

1-طفولیت : ازتولد تا هجده ماهگی را شامل می شود ویژگی های مهم این دوره عبارتند از:رشد ذهنی و رشد عاطفی. تاریخ دریافت: 25/4/1398 تاریخ تأیید: 12/4/1399 مقدمه مخاطرات پدید آمده در جوامع به دنبال اشتغال اطفال، محققان را بر آن داشته تا به ممنوعیت کلی اشتغال اطفال بپردازند و به دیگر جنبههای آن کمتر توجه کنند؛ با آنکه در فقه امامیه، در برخی موارد و بهگونهای کلی، اشتغال اطفال اجازه داده شده است، اما این مهم، ابعاد مثبت و منفی بسیاری دارد که باید بدانها توجه شود. پیامبر اکرم (ص) میفرمایند: «فرزند شایسته، دسته گلی از جانب خداوند است که میان بندگان قسمت میکند.» (۱۱) برای رسیدن به چنین موهبت عظیمی، شایسته است که والدین با آگاهی تمام با تربیت صحیح کودکان، راه را برای رسیدن به چنین مرحلهای بگشایند.

این جمله شبیه این جملهی حضرت علی(ع) که میفرماید: «خداوند فرشتهای دارد که هر روز با صدای بلند میگوید»: (لدوا للموت و اجمعوا للفناء و انبوالاحزاب) «بزایید برای مرگ و بسازید برای خرابی» یعنی پایان تولد، مرگ و پایان ثروت اندوزی، فنا و پایان ساختمان خرابی است. اصحاب این رویکرد تلاش کردهاند از این گزاره محوری، همه فضایل اخلاقی را استخراج کنند و این فضیلت را باب تحلی به فضائل دیگر مانند بزرگواری، بزرگمنشی، کرم، سخاوت، شجاعت، غیرت، ایثار، مدارا، مردمنوازی، عیبپوشی، عفو، امانتداری، صداقت، حمایت از مظلوم، مقاومت در برابر ظالم، ترحم بر ضعیفان و اعانت بینوایان دانستهاند.

چون کودک نیمی از ژن هایش را از مادر به ارث برده است ؛ زمینه ی تمام صفات مادر در او وجود دارد و مادر می تواند با تربیت درست واقدامات مناسب صفات مورد نظر راشکوفا سازد. ایمان به اصولی که تمام وجود انسان را روشن میکند و انگیزهی نیرومندی برای حرکت به سوی برنامههای سازنده و اعمال صالح است . از آنجا که فرصت های کمتری برای گردهم آمدن والدین و نوجوانان وجود دارد، والدین باید تمام تلاش خود را انجام دهند تا وقتی نوجوان خود تمایل به گفتگو یا مشارکت در فعالیت های خانوادگی را دارد، در دسترس باشد.

چون انسان موجودی ذی شعور، مختار و هدفمند است و تمام فعالیت های او و تمام تلاش های تربیتی باید در راستای هدایت انسان به سوی هدف نهایی او باشد، لذا هدف تربیت اخلاقی هم باید به سمت هدف نهایی خلقت انسان باشد. یا حتی می توانید به صورت پرستار کودک در منازل فعالیت کنید یا حتی می توانید با برخی از دوستان خود که آنها نیز در این زمینه تخصص دارند با هم یک مرکز را آماده کنید و در آن مشغول به کار شوید. وترك مماحكته فانه ادنى لرشده.كودكان، به خاطر نداشتن آگاهى لازم و درك كافى، كمبودها و نقصهاى بسیار دارند.

بخش دوم: حق خردسال«واما حق الصغیر فرحمته وتثقیفه وتعلیمه والعفو عنه والستر علیه والرفق به والمعونة له والستر على جرائر حداثته فانه سبب للتوبة والمداراة له وترك مماحكته فانه ادنى لرشده.» 1 – مهربانىكودك روانى لطیف و ظریف دارد؛ روانى كه جز مهربانى برنمىتابد. آرى، مهربانى ضرورى ترین نیاز كودك است. بدین سان، در مىیابیم كه آموزش، به ویژه در دوره ابتدایى، باید با مهربانى و محبت همراه باشد. بنابراین عمده توجهات تربیتی باید بر این موضوع قرار یابد و درست بههمین جهت است که معرّفی خدا و بیان صفات او بخش عمدهای از میراث وحیانی دین را به خود اختصاص دادهاست.

از آنان مسكینانى راستین ساخته است. اگر بتوانیم شرح ایثارگری های آنان را به زبان ساده و قابل فهم برای کودک بیان کنیم ، در طفل علاقه ای قلبی نسبت به آنها پدید آمده و دوستدار آنها خواهد شد و جنبه ی همانند ی وادارش می سازد که عملاً از راه و روش آنها تبعیت کند. برنامه ها باید به صورتی منسجم و هماهنگ باشند، طوری که به کودک نظمی فکری بدهند ، برای طفل قابل درک و فهم باشند و او را درحد توان فکری قانع سازند.

آن بزرگوار حقوق فرزندان و خردسالان را در كانون توجه خویش قرار داده، والدین را با مسؤولیت خطیرشان آشنا مىسازد. وتعلیمه.از دیگر حقوق مهم فرزند سوادآموزى و فراگیرى دانش است. ممکن است بخواهید سیستمی در کار داشته باشید: یک اخطار، به دنبال عواقبی مانند “اتمام وقت” یا از دست دادن امتیازات. تربیت اخلاقی نیز فعالیتی اختیاری و ارادی است و بی تردید اهداف و غایت هایی را دنبال می کند.

بنابراین، تحقق اراده ی برخاستن از سوی کسی که از فلج شدن ناگهانی خود بی خبر است، به معنای آن نیست که عملی اختیاری ( اراده) بدون وجود قدرت بر انجام آن، تحقق یافته است. بنابراین بر بزرگسالان است كه مستمندان درگاه خویش را یارى دهند و در رفع نیازمندیهاى آنان بكوشند. اشتباه خیلی از پدر و مادرها در تربیت فرزندان این است که پیامدهای رفتاری کودک را قاطعانه اعمال نمیکنند.

والستر على جرائر حداثته فانه سبب للتوبة.چنانكه بیان شد، در كودكان و نوجوانان، به خاطر عدم رشد كامل عقلانى، زمینه لغزش بسیار است و اشتباه و تقصیر در اعمال و رفتارشان دور از انتظار نیست. والدین و بزرگسالان باید این موقعیت كودكان را به درستى درك كرده، با بردبارى بسیار خود را براى تحمل كردار نادرست آنان آماده سازند تا از امتحان بزرگ و سخت دوران كودكى فرزندان سربلند برون آیند. نمیتوان به امید روزی نشست که فرزند ما بزرگ شود و راه درست را خودش انتخاب کند. یا بدتر از آن، خودش هم از این واژه برای انجام ندادن کارهایی که نمی خواهد استفاده خواهد کرد.

که می توان به جوانمردی، مهر ورزی، احساس مسئولیت اشاره کرد. مهد کودک به مکانی گفته می شود مسئولیت نگهداری، مراقبت و پرورش کودکان را تا قبل از دبستان به عهده می گیرد. بزرگ كردن كار خوب فرزند نوعى تشویق معنوى است، سبب ایجاد و تقویت انگیزه مىشود و او را براى انجام دادن كارهاى بزرگتر و بهتر آماده مىسازد. طبق سخن امام سجاد(ع) این روش براى رشد و هدایت كودكان مناسبتر است. در این مرحله، وظیفه والدین هدایت، نظارت و بستر سازى براى تعلیم و تربیت خود جوش است. از آنجایی که دین ناظر بر کلیه ی جوانب زندگی انسان است و با نگرشی فراتر از رفع نیازهای موضعی و مادّی، جهت دهنده ی بسیاری از درخواست های انسان در روند زندگی فردی و اجتماعی از حیث گزینش و نحوه ی عمل و مسیر آن است، تربیت بر محور چنین نگرشی مستلزم عدم انفکاک از متن زندگی است.

دیدگاهتان را بنویسید